16 Haziran 2018

İki Yol

Stalin

Bu günkü durumun baş sorunu savaş sorunudur. Ekonomik sıkıntı ve besin sisternı;"toprak sorunu ve si­yasi özgürlük, bütün bunlar bir tek genel savaş sorununun yan sorunlarıdır.

Gıda maddesi sıkıntısını doğuran nedir?

Ulaşım sistemini bozmuş olan ve şehri emeksiz bıra­ kan uzun süreli savaş.

Mali ve ekonomik sıkıntıyı doğuran  nedir? Rusya'nın  bütün  kuvvetlerini  ve  kaynaklarını   em­miş olan bitmek  bilmeyen savaş.·

Cephede ve memleket içindeki baskı önlemlerini yaratan nedir?

"Sert bir disiplin" isteyen savaş ve saldırı politikası. Burjuva karşı devriminin zaferini sağlayan nedir? Milyonlar  isteyen  tüm  savaş   süreci  ve  bu  arada müttefik burjuvazisi tarafından desteklenen-yerli burju­vazinin devrimin elde ettiği en önemli başarılar yok edilmedikçe kredi vermeye reddetmesi.

Bunlar ve daha bunlara benzer şeyler.

Bu itibarla, savaş sorununun çözümü, şimdi ülkeyi. sık boğaz eden tüm bunalımların çözümü anlamına gelir. 

Fakat bu nasıl yapılabilir?

Rusya'nın 'önünde iki açık yol bulunuyor.

Ya savaşın sürdürülmesi vecephede başka saldırıla­ra girişilmesi, ki bunun anlamı, iç ve dış borçlanmalar­ la para sağlanabilmesi·için iktid,ann ister istemez karşı devrimci burjuvaziye verilmesi demektir.

Bu takdirde ülkeyi. "kurtarmak", emperyalizmin Rus ve müttefik haydutlarının çıkarları için savaş gi­ derlerini işçilere ve köylülere. (dolaylı vergileri) yüklemek anlamına gelir.· · · · ·

Ya da devrimin daha da geliştirilmesi suretiyle köylülere toprak verilmesi, endüstride işçi denetiminin getirilmesi ve kapitalistlerle toprak sahiplerinin kazanç­ ları pahasına, yıkılan ekonominin düzeltilebilmesi için iktidarın işçi ve köyllüerin eline geçmesi, demokratik barış koşulları açıklanarak savaşa son verilmesi.

Bu takdirde ülkeyi kurtarmak emperyalist haydut­ ların zararına olarak işçilerle köylüleri savaşın 
mali yüklerinden kurtarmak anlamına gelir·.

Birinci yol, toprak sahipleriyle kapitalistlerin çalı­ şanlar üzerinde diktatörlüğüne, ülkenin ·en ağır şekilde vergilendirilmesine, Rusya'nın yabancı kapitalistlere a­ dım adım satılmasına (imtiyazlar!) ve Rusya'nın bir İngiltere, Amerika, Fransa kolonisine dönüşmesine götürür.

İkinci yol, batıda işçi devrimi çağını açar, Rusya'yı saran mali bağları koparır, burjuva egemenliğinin temellerini sarsar ve Rusya'nın gerçek kurtuluş yolunu a­çar.

Birbirine karşıt iki sınıfın, emperyalist burjuva sı­ nıfı ile devrimci proletarya sınıfının, çıkarlarını dile ge­tiren iki yol bunlardır.

Üçüncü bir yol yoktur.

Bu iki yolu birbiriyle uzlaştırmak, emperyalizmle sosyalizmi bağdaştırmak kadar olanaksızdır.

Burjuvazi ile anlaşma (koalisyon) politikası ister is­temez başarısızlığa mahkumdur

Sayın "yurt savunucular", "çıkış yolu demokratik bir platform temeli üzerine bir koalisyondur", diye yazıyorlar Moskova Konferansı dolayısıyle ( İzwestia) 

Bu doğru değildir, sayın anlaşmacılar!

Üç kez burjuvazi ile koalisyon gerçekleştirdiniz, ve her keresinde yeni bir "iktidar bunalımına" girdiniz.

Niçin?

Çünkü burjuvazi ile bir koalisyon kurmak yanlış bir yol olduğu için, çünkü, o bu günkü durumun kötülükle rini maskelediği için.

Çünkü bir koalisyon ya boş bir sadadır veya emperyalist burjuvazinin elinde, "sosyalistler" eliyle kendi ik tidarını sağlamlaştıran bir araçtır.

Şimdiki koalisyon hükümeti, iki kamp arasında bu­lunma deneyiminden sonra emperyalizmin tarafına geç­ medi mi?

Karşı devrimin durumu sağlamlaştıktan sonra bu adımı atmak için "bu dünyanın güçlülerinin" onayını (kredisini de) almak amaciy1e değilse, niçin toplandı öyleyse (Moskova Konferansi).

"Fedakarlıklarda", ·bulunma ve sınıfların kendileri­ ni sınırlaması çağırısında bulunan Kerenski'nin, "kon­ feransııdaki konuşmasının amacı nedir? Tabii, ki "yurdun",  ve   "savaşın"  yararına,  eğer  emperyalizmin  sağ­lamlaştırılması için değilse şayet.

Ya Prokopowitsch'in, hükümetin işletmelerin yönetimine işçilerin karıştırılmıyacağının (işçi denetimi!) iİişkin açıklaması?

Ya aynı bakanın, hükümetin toprak sorunu ala­ nında hiç bir radikal reform girişiminde bulunamaya­ cağına ilişkin açıklaması?

Ya Nekrassow'un, hükümetin özel mülke  el  koyma   işine  girişmeyeceğine  ilişkin açıklaması?

Emperyalist burjuvazinin davasına hizmet etmek değilse,  nedir bunlar?

Koalisyonun, Miljukow'la Rjabuschinski için sade­ ce hoş ve yararlı  bir maske  olduğu açık değil  mi?

Sınıflar arasındaki anlaşma ve uzlaşma yolunun kitleleri aldatan ve yanıltan bir yol olduğu açık değil mi?

Hayır, sayın anlaşmacılar! Artık kararsızlıkların anlaşmaların olamıyacağı an gelmiştir. 

Moskova'da şimdiden açıkça, karşı devrimcilerin bir "komplosun· danmı söz ediliyor. Burjuva basını "Riga'nın teslimi" üze rine söylentiler yayarak denenmiş şantaj metodunu de­ niyor. Böyle bir anda iki şeyden birini seçmek gerekir.

Ya proletaryadan yana, ya da proletaryaya karşı ol­mak.

Petrograd ve Moskova proletaryası, konferansı" boykot ediyor ve bununla devrimin gerçek kurtuluş yolunu gösteriyor. .· 
·
Onun sesine kulak verin, yoksa yoldan çekilin.

Proletary,  No.  2,
August  15,  1917
Editorial

Kaynak
Two Courses
Collected Works V3