16 Haziran 2018

KARŞI DEVRİM VE RUSYA HALKLARI

Stalin

Demokratik dönüşümlerin· yapıldığı devrim günlerinde hareket kurtuluş bayrağı altında ilerliyordu.·Köylüler toprak sahiplerinin'. egemenliğinden kur­ tuluyorlardı. İşçiler işletme müdürlerinin.kaprislerin­ den kurtuluyorlardı. Askerler generallerin keyfi tutumlarından kurtuluyorlardı.

Kurtuluş hareketi ister istemez, Çarlığın yüz yıllar boyunca baskı altında tuttuğu Rusya halklarını da içi­ne almak zorunda kalıyordu.

Halkların, "haklarda eşitliğine" ilişkin kararname, ulusal sınırlamaların fiilen kaldırılması, Ukrayna, Fin­landiya, Beyaz Rusya kongreleri ve federatif cumhuri­yet sorunu, ulusların kendi mukadderatlarını tayin et­melerinin resmen ilam ve hiç bir engel çıkarılmayacağı-dair olan resmi güvenceler-bütün bunlar Rus halkla­rının  büyük kurtuluş hareketini gösteren şeylerdi.

Demokratik atılımlarla emperyalist burjuvazinin· sıkıştırıldığı ve toprak sahiplerinin ortadan kay­boldukları devrim .günlerinde durum böyleydi.

Toprak sahiplerinin (generaller!) iktidara dönmeleri ve karşı devrimci burjuvazinin zaferiyle  durum ta­ mamen değişiyor.

Özerklik üzerine söylenen "büyük sözlerıı" ve "engel olunmayacağına" ılişkin resmi güvenceler unutuluyor. En inanılmaz engeller çıkarılıyor, halkların iç işlerine doğrudan karışmaya kadar ileri gidiliyor. Finlandiya'da gerekirse sıkı yönetim ilan edileceği korkusu verilerek Finlandiya eyalet meclisi [67] kaldırılıyor (9 Ağustos tarihli (Wetscherneje Wremjan).

Bilinemiyen bir amaçla Ukrayna'nm özerkliğini kaldırmak için Ukrayna Sekretaryasına ve Radasına
[68] karşı saldırıya geçildi. Aynı zamanda, karşı dev­ rimci şovenist kuvvetleri salıvererek ulusal kurtuluş dü· şüncesini kan seli içinde boğmak, Rusya halkları arasın­ da bir uçurum, açıp, devrim düşmanlarını sevindirmek için aralarına düşmanlık tohumları ekmek amacıyle ye­ niden, eski iğrenç ulusal çatışmaları kışkırtma ve·çir­ kin ((ihanetn- suçlaması yöntemlerine baş vuruluyor.

Böylece halkların bölünmez. kardeş bir aile halinde birleşmeleri çalışmasına öldürücü bir darbe indiriliyor.

Çünkü ulusal "engellemeler" politikasının, halkları birleştirmeyıp, aksine böldüğü ve onlar arasındaki bölücü eğilimleri kuvvetlendirdiği kendiliğinden ortaya çıkı­yor.

Çünkü karşı devrimci burjuvazi tarafından yürütü­len ulusal köleleştirme politikasının, burjuva basınının yalan yere ve iki yüzlüce o kadar gürültü kopardığı asıl o Rusya'nın (parçalanmasına) neden olmakla tehdit ettiği kendiliğinden ortaya çıkıyor;

Çünkü milliyetleri karşılıklı olarak birbirlerine kışkırtma politikasının, halklar arasında karşılıklı güven­sizliği ve düşmanlığı kuvvetlendirerek tüm Rusya prole­taryasını parçalayan.·ve böylece devrimi temelinden ·sar­san iğrenç politikanın ta kendisi olduğu ·kendiliğinden ortaya çıkıyor.

İşte bundan dolayıdır ki bizim tüm sempatimiz, doğal olarak bu politikaya karşı mücadele eden, hakkı tam verilmemiş ezilen halklardan yanadır. ·

İşte bu nedenledir ki, biz kılıcımızın ucunu,"halkın "özerkliği" maskesi altında emperyalist işgal ve zorla"birleştirme" politikası uygulayanlara karşı çeviriyoruz. Biz halkların bir devlet bütünlüğü içinde birleşme­sine kesinlikle karşı değiliz. Biz kesinlikle büyük dev­letlerin küçük parçalara bölünmesinden yana değiliz. Çünkü küçük devletlerin büyük devletler halinde bir­leşmesi, sosyalizmin gerçekleştirilmesini kolaylaştıran koşullardan biridir.

Fakat, biz bu birleşmenin mutlaka gönüllü olmasın" dan yanayız, çünkü ancak böyle bir birleşme sağlam ve sürekli olur.

Ama bunun için, her şeyden önce Rusya halkları­ nın, Rusya'dan ayrılmaya varıncaya kadar, kendi gele­ ceklerini belirleme halklarının tam ve koşulsuz olarak tanınması gerekir.

Bundan başka, sadece sözlerle ifade edilen bu tanınmanın, halklara şimdi hemen ülkelerini ve siyasal yapı­ larının biçimlerini ·kendi kurucu meclislerinde belirttir­ mek suretiyle işle pekiştirilmesi gerekir.

Ancak böyle bir politika, halkların dostluğunu ve güvenini sağlamlayabilir.

Ancak böyle bir politika,· halkların gerçek bir birle­şimine yol açabilir.

Kuşkusuz ki Rusya halkları da yanılabilirler, ken­di yaşamlarım biçimlendirmede şu veya bu hataları iş­ leyebilirler. Bunlara ve her şeyden önce bunların prole­ terlerine bu hataları göstererek eleştiri ve inandırma yo­ luyla bu hataların düzeltilmesine çalışmak, Rus Mark­ sistlerinin ödevidir. Fakat hiç kimsenin ulusların iç ya" şama zorla karışarak hatalarını zorla "düzeltmeye" hakkı yoktur. Uluslar iç yaşamlarına ilişkin işlerde tam e­ gemenliğe ve kendi iradelerine uygun hareket etme hak­ kına sahiptirler.

Bunlar Rus halklarının, devrim tarafından açıklanan ve şimdi karşı devrim tarafından çiğnenen temel is­tekleridir.

Karşı devrim iktidarda bulunduğu sürece, bu istek­lerin gerçekleştirilmesi düşünülemez.

Rusya halklarının ulusal boyunduruktan kurtulmalarının tek yolu devrimin zaferidir. - Bundan sadece bir sonuç çıkarılabilir: Ulusal bas­kıdan kurtulma sorunu bir iktidar sorunudur. Ulusalbaskının kökleri toprak sahipleriyle emperyalist burju­vazinin egemenliğinde bulunmaktadır. iktidarı proletar­ya ile devrimci köylülerin eline vermek demek, Rusya halklarının ulusal boyunduruktan tam kurtuluşunun gerçekleştirilmesi demektir.

Ya Rusya halkları işçilerin devrimci iktidar mücadelesini destekleyecekler ve sonra kurtuluşa erişecekler; ya da onu desteklemeyip kurtuluşlarını hiç görmeyecek­ler.

"Proletari" (Proleter) No. 1
13 Ağustos 1917
imzasız makale