16 Haziran 2018

Bugün Seçim Günüdür

Stalin

Bugün şehir Duması seçimleri yapılıyor. Seçimlerin sonucu sizlere bağlı, işçi ve  asker yoldaşlar. Seçimler genel ve eşittir. Herbir kadın ve erkek işçinin oyu, her bir askerin oyu, bir kapitalistin, bir ev sahibinin, bir profesor ya da memurun oyu gibi aynı değeri taşır. Eğer bu hakkı kullanmasını bilmezseniz bunun suçu yalnız ve yalnız size aittir yoldaşlar.

Sokaklarda çar polislerine karşı savaşmasını bildiniz, şimdi oyunuzu partimize vermek suretiyle kendi çıkarınız için mücadele etmesini bilin. 

Karşı devrime karşı haklarınızı korumasını bildiniz, şimdi bu günki seçimlerde ona güvenmemeyi bilin.  

Devrim hainlerinin maskesini indirmesini bildiniz, şimdide onlara, ellerinizi çekin, diye seslenmesini bilin..

Her şeyden önce önünüze Miljukow'un partisi olan Halk Özgürlüğü Partisi çıkar.

Bu parti toprak sahiple­riyle kapitalistlerin çıkarlarını savunuyor. Bu parti işçilere, köylülere ve askerlere karşıdır, çünkü endüstri­ de işçi denetimine, çiftlik sahiplerinin topraklarının köylülere verilmesine karşı ve cephedeki askerlere karşı ölüm cezasından yanadır. Bu parti daha Haziran başında cephede ülkemize yüz binlerce insan hayatına mal olan, hemen bir taarruz isteyen Kadet Partisiyle iş birliği içindedir. Kadet ParUsi Jfarşı devrimin zaferi, işçilere, askerlere ve deniz erlerine karşı şiddet önlemle­ri için çalışan ve sonunda gerçekleştiren partidir. Miljukow'ın partisine oy vermek demek, aslında, karısına, çocuklarına!· cephedeki ve cephe gerisi ülke içindeki kardeşlerine ihanet etmek demektir. · .

Yoldaşlar! Halk Özgürlüğü Partisine bir tek .oy yok! 

Bundan başka önünüze. "Yurt Savunucuları", yani Menşeviklerle Sosyal Devrimcilerin partileri çıkarlar.

Bu partiler şehirde ve köylük yerde mülk sahibi küçük girişimcilerin çıkarlarını savunurlar. 

Bunun için, sınıf savaşımı ciddi bir karaktere bürününce toprak sahipleri ve kapitalistlerle birlikte işçi, köylü ve askerlere karşı aynı kampta bulunurlar. Menşevik ve Sosyal Devrimci Partilerinin burjuvazi ile birlik içinde işçilerle askerleri silahsızlandırıp Üzerlerine saldırdıkları Temmuz günlerinde durum böyleydi. Bu partilerin burjuva ile birlik içinde işçilere ve cephe askerlerine karşı şiddet önlemlerini ve ölüm cezasını onayladıkları, Moskova Konferansı günlerinde durum böyleydi.·

Eğer karşı devrim bir zafer kazanmışsa bu, Sosyal Devrimci ve Menşevik Partilerinin toprak sahipleri ve kapitalistlerle bir anlaşma yapmak suretiyle devrimi boğmada karşı devrime yardımcı olmaları sayesinde olmuştur.

Eğer şimdi karşı devrim kuvvetleniyorsa bu, sos­yal devrimci ve menşevik partilerinin devrim bayrağı  altında bunun buyruklarını yerine getirmek suretiyle onu halkın öfkesi karşısında örtmeleri sayesinde oluyor.

Bu partilere oy vermek demek bunların işçilere ve yoksul köylülere karşı, karşı devrimle olan birliğine oy vermek demektir. ·

Bu partilere oy vermek demek, cephe gerisi ülke içindeki tutuklamaların ve cephedeki ölüm cezasının  uygun olduğuna oy vermek demektir;

Yoldaşlar!. "Yurt Savunuculara", yani menşevikler­ lerle sosyal devrimcilere tek oy yok!

Nihayet önünüze "Nowava Shisn" grubu, 12 numaralı liste çıkar. Bu grup, yaşam ve hareketle ilişki erini kaybetmiş, kökünden kopuk aydınların düşüncelerini dile getirir. Onun için de sürekli olarak devrimle karşı devrim; savaşla barış, işçilerle kapitalistler, toprak sahipleriyle köylüler arasında gider gelir.

Bir yandan işçilerden yanadır, diğer yandan kapitalistlerden de kopmak istemez. Bundan dolayı işçilerin ve askerlerin Temmuz gösterisinde utanmadan kenara çekildi; 

Bir yandan köylülerden yanadır, diğer yandan toprak sahiplerinden de kopmak istemez. Bundan dolayı toprak sahiplerinin topraklarının hemen köylülere ve­rilmesine karşıdır ve, toplanması belki  temelli ertelenmiş olan Kurucu Meclisin beklenmesinden yanadır.

"Nowaja Shisn" grubu lafta barıştan yanadır ama işe gelince barışa karşıdır, çünkü emperyalist savaşı uzatacak olan "özgürlük istikrazının" desteklenmesini. ister.

Fakat özgürlük istikrazını destekleyenler sava­şın uzamasına, emperyalistlere yardım etmiş olurlar ve gerçekte enternasyonalizme karşı savaşırlar.

Nowaja Shisn grubu lafta tutuklamalara ve baskılara karşıdır ama gerçekte baskılardan ve tutukla malardan yanadır, çünkü bu grup hem baskılardan ve hem de tutuklamalardan yana olan "yurt  savunucular- la" birlik kurmuştur. 

Fakat "yurt savunucuları" ile birlik kuranlar kar­şı devrime yardım etmiş olurlar ve gerçekte devrime karşı mücadele ederler. ·

İnsanları söylediklerine göre değil, yaptıklarına. gö­re tanımayı öğrenin, yoldaşlar!

Partileri ve grupları verdikleri sözlere göre değil davranışlarına göre değerlendirmeyi öğrenin.

Eğer "Nowaja Shisn" grubu barış için mücadele et­meyi öneriyor, ama aynı zamanda "özgürlük istikrazı­ nın" da desteklemeyi istiyorsa, bunun emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmek demek olduğunu bilin.

Eğer "Nowaja Shism"  grubu arada bir bolşeviklere göz kırpıyor, ama aynı zamanda "yurt  savunucuları"destekliyorsa, bunun karşı devrimin ekmeğine yağ sürmek demek olduğunu bilin. 

Bu tutarsız gruba, bunun 12 numaralı listesine oy vermek demek, karşı devrime hizmet eden "Yurt 
sa vunucularınn hizmetine girmek demektir. 

Yoldaşlar! "Nowaja Shisn" grubuna bir tek oy yok!·

Bizim partimiz, köyde ve şehirde işçilerin partisi­ dir; yoksul köylülerin partisidir, ezilenlerin ve sömürülenlerin partisidir.

Tüm burjuva partileri, tüm burjuva gazeteleri, tüm kararsız gruplar, ne olduğu .belirsiz tüm gruplar, partimizden nefret ederler ve ona iftira ederler.

Hangi nedenlerle?

Şu nedenlerle:

Yalnız bizim partimiz kapitalistlerle toprak sahiplerine karşı, devrimci mücadeleden yanadır...

Yalnız bizim Partimiz çiftlik sahiplerinin topraklarının hemen koylu komitelerinin eline geçmesinden yanadır. 

Yalnız  bizim partimiz, bütün kapitalistlere karşı, endustride işçi denetimini istemektedir. 

Yalnız bizim partimiz, kapatçılara (spekülasyon), ve yagmacılara karşı şehir ile köy arasındaki alış veri­şın demokratik örgütlenmesinden yanadır.

Yalnız bizim partimiz, cephede ve cephe gerisi ül­ke içinde karşı devrimin tamamen temizlenmesinden yanadır.

Yalnız bizim partimiz, sapmadan işçilerle köylülerın ve askerlerin devrimci örgütlerini savunuyor.

Yalnız·bizim partimiz, kararlı ve devrimci bir bi­çimde barış ve halkların kardeşliği için savaşıyor.

Yalnız bizim partimiz kararlı ve tutarlı bir biçim­ iktidarın işçilerin ve yoksul köylülerin eline geçmesi için savaşıyor. 

Yalnız ve yalnız bizim partimiz, cephede ölüm ce­zasinı destekleme ayıbıyle lekelenmemistir.

Burjuvazinin ve toprak sahiplerinin bizim parti­mızden niçin nefret ettiklerinin nedenleri bunlardır.

Bu gün niçin partimize oy vermek zorunda olduğunuzun nedenleri bunlardır. 
.
Kadın ve erkek işçiler, askerler 

Oylarınızı bizim partiye 6 numaralı listeye verin!

Proietari (Proleter) No. 7,
20 Ağustos 1917

Kaynak

This is election day
Collected Works V3