15 Nisan 2019

PARTİNİN TEMİZLENMESİ ÜZERİNE - Lenin 1921

20 Eylül 1921

Partinin temizliği, belli ki ciddi ve çok önemli bir meseleye dönüştü. 

Parti temizliği , kimi yerlerde esas olarak parti dışı işçilerin deneyim ve önerilerinin yardımı ile yapılıyor; bu parti dışı  proleter kitle temsilcilerinin önerileri, gerekli olan hesaba katma  ile ciddiye alınıyor. Bu en değerli ve en önemli olan şeydir. Eğer Parti'yi bu şekilde yukarıdan aşağıya, istisnasız temizlemeyi başarırsak, bu ger­çekten de devrimin büyük bir kazanımı olacaktır.  

Devrimin kazanımları şimdi eskiden olduğu ile aynı olamaz. Kazanımların doğası kaçınılmaz olarak savaş cephesinden ekonomi cephesine geçişe, Yeni Ekonomik Politika'ya geçişe, temel talep olan emek üretkenliğinin artırılması, daha büyük çalışma disiplinini gerektiren koşullara bağlı olarak değişir. Böylesine bir zamanda yuva içindeki geliştirmeler devrimimizin önemli kazanımlarıdır; dikkat çekmeyen, belirgin, çarpıcı olmayan ya da emekte, onun örgütlenmesinde ve sonuçlarında iyileştirilmesi hemen algılanmayan gelişmeler; gerek proletarya ve gerekse de Partiyi yozlaştırıcı etkisi olan küçük-burjuva ve küçük-burjuva anarşist unsurlara karşı mücadele bakışı açısından bir iyileşme olur.

Böylesine bir iyileşmeye ulaşmak için, Partinin kitleye yabancılaşan (elbette bir yandan Partiyi kitlelerin gözünden düşüren) unsurlardan temizlemesi gerekir. Muhakkak ki kitlenin her söylediklerine boyun eğmeyeceğiz, çünkü kitleler de bazen - özellikle aşırı sıkıntı ve zorluklar sonucunda olağanüstü yorgun ve bitkin düştükleri dönemlerde - kesinlikle öncü-ileri olmayan düşüncelere kapılırlar. Fakat bireylerin değerlendirilmesinde, bize kendilerini çıkarcı niyetleri nedeniyle bağlamış olanlar,  " şişkin komiser" haline dönmüş, "bürokratlaşmış"'lara karşı negatif tavır almada, partisiz proleter kitlelerin önerileri, ve çoğu durumlarda da partisiz köylü kitlelerinin önerileri son derece değerlidir. Emek­çi kitlelerin, onları dürüst ve sadık komünistlerle, alınlarının teriyle ekmeğini kazanan, hiçbir ayrıcalığı olmayan, hiç bir "bağlantı"sı bulunmayan insanlara nefret ettirmek isteyenler arasındaki farkı görmeyi sağlayan iyi bir önsezisi vardır. . 

Partiyi temizlemek için Partisiz emekçilerin önerilerini hesaba katmak çok önemlidir. Bu yaklaşım bize büyük sonuçlar sağlayacaktır. Partiyi sınıfın şimdiye kadar olduğundan çok daha güçlü bir öncüsü haline getirecektir, onu sınıfla çok daha güçlü bağı bulunan, sınıfı bir yığın zorlukların ve tehlikelerin ortasında zafere götürmeye daha fazla yetenekli olan bir öncü haline getirecektir. 

Parti temizliğinin özel görevlerinden birisi olarak Parti'nin eski Menşevikler­den temizlenmesine dikkat çekmek istiyorum. Bana göre, 1918 başından sonra Parti'ye katılmış olan Menşeviklerden yüzde birinden fazlasının Parti'de kalmasına müsaade edilmemelidir, ve o zaman bile, kalmasına müsaade edilen  herkesin durmadan sınanması gerekir.. Neden? Çünkü eğilim olarak Menşevikler 1918-1921 döneminde kendi özelliklerinden ikisini kanıtladılar:

birincisi, hünerli bir şekilde "uyum sağlama" yeteneği, işçiler arasında hakim olan "eğilime" kendilerini hünerli bir şekilde "takılma-sızma"yeteneği;
ikincisi, daha da ustaca, Beyaz Muha­fızlara, sözde onlardan kendilerini ayrıştırırken, gerçekte onlara  kalpten ve içten hizmet etme yeteneği.

Bu iki özellik Menşevizmin tüm tarihinin mantıksal sonuçlarıdır: sadece Akselrod'un "İşçi Kongresi"ni, Menşeviklerin Kadetlere (ve monarşiye) ilişkin sözde ve gerçekte tavrını vs. vs. anımsamak yeterlidir. Menşevikler RKP'ye sadece ve daha çok Makyavelist olduklarından değil (gerçi Menşevikler burjuva diplomasisi yöntemleri bakımından 1903 'ten beri, bu konuda uzman usta olduklarını gösterdiler), fakat çünkü onlar "uyumlanabilme" yetenekleri nedeniyle "takılabiliyorlar -sızabiliyorlar"

Her oportünist uyum yeteneği ile fark edilebilir  (fakat her uyum yeteneği oportünizm değildir); ve Menşevikler, oportünistler olarak, deyim yerindeyse, kendilerini "prensipte" işçiler arasındaki hakim olan eğilime uyum sağlatıyorlar, ve  tavşanın   kışın beyazlaştığı gibi, kamufle edici bir renge bürünüyorlar.

Menşeviklerin bu özelliğinin akılda tutulması ve göz önünde bulundurulması gerekir. Bunun hesaba katılması demek, RKP'ye 1918'den sonra katılmış olan her yüz Menşevik ten yaklaşık doksan dokuzunun Parti den temizlenmesi demektir,  yani Bolşeviklerin zaferinin  önce olasılık haline, sonra şüphe götürmez ha1e geldiğinde.

Partinin, alçaklardan, bürokratlardan, dürüst olmayan ya da yalpalayan komünistlerden ve "çehre"lerini yeniden boyamış, fakat kalpte Menşevik kalmış olan Menşevikler den temizlenmesi gerekir. 

20 Eylül 1921

Pravda No. 210, September 21, 1921; Signed: N. Lenin
Lenin’s Collected Works, Volume 33, pages 39-41

Çeviri
Erdoğan A
15 Nisan 2019