16 Nisan 2019

Parti Birliği Üzerine Karar - 1921

Merkez Komitesi

1. Bir sürü durumlar nedeniyle, Kongre, Partinin tüm üyelerinin dikkatini, ülke nüfusunun küçük burjuva bölümü içinde yalpalanmaların yoğunlaştığı, Parti içinde birlik ve dayanışmanın, parti üyeleri arasında kesin güvenin, Proleter öncünün irade birliğini gerçekten bünyesinde barındıran parti üyeleri ve kadro çalışmasının bugün özellikle hayati öneme sahip olduğu gerçeğine çekiyor.

2. Bazı grupsal etkinlik göstergeleri, yani kendi platformlarıyla ve sadece kendileri için muhafaza etme, ve kendi grup disiplinlerini oluşturma eğiliminde oluşturulan gruplar, sendikalar hakkındaki genel Parti tartışmalarından bile önce, kendilerini ortaya çıkardılar.

Tüm sınıf bilinçli işçiler, kaçınılmaz olarak kadro çalışmalarını baltalamak ve bölünmeyi karşı devrimci amaçlar için genişletme ve kullanma çabalarını iki katına çıkarmak için, Parti yönetimine sızmış olan düşmanlarını cesaretlendiren her türlü hizipçi faaliyetin zararını ve kabul edilemezliğini açıkça görmek zorundadır.


Kronstadt ayaklanması,  burjuva karşı-devrimi ve dünyanın tüm ülkelerinin Beyaz Muhafızları, sırf proletarya diktatörlüğünü devirmek için "Sovyet sistemi" sloganını bile kabullenmeye hazır olduklarını anında gösterdiğinde, Sosyalist-Devrimciler ve burjuva karşı­-devrim bir bütün olarak,  Rus­ya 'da Sovyet Hükümetine  karşı, Sovyet iktidarı adına  sözde ayaklanma sloganını kullandığında, proletaryanın düşmanlarının  kararlı ve  tutarlı komünist çizgiden her türlü sapmalardan yararlandığını en açık biçimde gösterdi. Bu gerçekler , Rusya'da proleter devrimin kalesinin zayıflatılmasına ve devrilmesine yardım ettiği sürece,  Beyaz Muha­fızların kendilerini komünist, hatta daha da solda gibi gös­termeye çalıştıkları gerçeğini  ka­nıtlıyor.

Kronstadt Ayaklanması arifesinde Petrograd'daki Menşevik bildiriler de aynı şekilde, Menşeviklerin, Kronstadt asilerini, Sosyal­ist-Devrimcilerini ve Beyaz Muhafızlarını, aktif olarak kışkırtmak  ve desteklemek için RKP içindeki görüş ayrılıklarını nasıl kullandıklarını gösteriyor. 

3. Bu konuda propaganda, bir yandan, parti birliğine yönelik hizipsel faaliyetin zarar ve tehlikesinin kapsamlı bir şekilde açıklanmayı, ve proleter öncülerin, proleter diktatörlüğün başarısının temel şartı olarak irade birliğinin uygulanmasını, diğer yandan da, Sovyet iktidarının düşmanları tarafından kullanılan en son taktiklerin özelliklerinin açıklanmasını içinde taşımalıdır. 

Beyaz Muhafız bayrağı altında açık karşı-devrimin umutsuz olduğunu fark eden bu düşmanlar, şimdi RKP içindeki görüş ayrılıklarını kullanmak ve iktidarı dışardan bakıldığında Sovyet iktidarını kabule en yakın duran siyasi  eğilime kazandırmaya çalışarak, karşı-devrimi şu ya da bu biçimde desteklemek için her çabayı gösteriyorlar.

Bundan başka, propaganda,  devrimci diktatörlüğü sarsmak, devirmek ve böylece kapitalistlerin ve toprak ağalarının karşı-devriminin zaferinin yolunu açmak için, karşı-devrimin en radikal devrimci partiye yakın olan küçük burjuva grupları desteklediği önceki devrimlerin deneyimini incelemelidir.

4. Fraksiyonculuğa karşı pratik mücadelede, her Parti örgütünün, hiçbir fraksiyoncu harekete göz yumulmamasına kesinkes dikkat edilmesi gereklidir. Parti'nin hatalarının mutlak gerekli eleştirisi, her pra­tik önerinin olabildiğince eksiksiz biçimde, geciktirilmeden, sürünce­mede bırakılmadan, tartışma ve karar için Parti'nin yerel ve merkezi yönetici organlarına sunulması biçiminde uygulanmalıdır. Bu amaçla, Kongre bir Tartışma Bülteni ve özel makale kolleksiyonlarının düzenli olarak yayınlanmasını yönlendirir. Eleştiri teklifinde bulunanlar, Partinin kendisini saran düşmanların  ortasında olduğunu hesaba katmalı ve Sovyet ve Parti faaliyetlerindeki direk katılımlarında, Parti'nin hatalarını pratikleriyle düzeltmeye çalışmalıdır.

5. Merkez Komitesi tüm hizip faaliyetlerine son verme talimatı verirken, Kongre, Parti üyelerinin özel dikkatini çeken sorunlar üzerine - Partinin proleter olmayan ve güvenilmez unsurlardan temizlenmesi, bürokrasi ile mücadele,  demokrasinin promosyonu ve işçilerin inisiyatifleri ve benzeri- bütün çalışma ile ilgili öneriler, en yakın dikkatle göz önünde bulundurulmalı ve pratik çalışmalarda denenmelidir. Tüm Parti üyeleri, bu sorunlarda Partinin birçok farklı engelle ilgili tüm gerekli önlemleri almadığını bilmeleri gerekir ve ilgili olmayan önerileri ve hizipci eleştirileri kesinlikle reddederken, bürokrasiye karşı yeni yöntemleri denemede, her aracı kullanarak demokrasiyi genişletmeye çalışma, girişimi teşvik etme ve Partiye sızanları ortaya çıkarıp onları atmak vb görevlere yorulmadan devam edecektir.

6. Kongre, şu veya bu platform oluşturan tüm grupların istisnasız olarak yasaklanmasını ve tüm kuruluşlara hiçbir hizipsel faaliyetin sürdürülmediğinden emin olmaları talimatını veriyor. Kongrenin bu kararının yerine getirilmemesi, koşulsuz ve derhal partiden çıkarılma ile sonuçlanacaktır.

7. Parti ve tüm Sovyet çalışmalarında katı bir disipline ulaşmak ve tüm hizip faaliyetlerini ortadan kaldırırken en büyük birliği güvence altına almak için,  disiplin veya disiplin ihlali  ya da  bir hizip faaliyetinin yeniden canlandırılması veya hizipci faaliyetin hoşgörüyle karşılanması durumunda (veya durumlarında) Kongre Merkez Komitesine partiden atmaya kadar her türlü cezayı uygulama yetkisi veriyor.  Merkez Komitesi  üyelerinin durumunda, alternatif üyelerin statüsüne geçirilmeleri veya hatta, aşırı bir önlem olarak, Partiden atılmaları yetkisini veriyor. Bu aşırı tedbirin (MK üyelerine ve alternatif (aday) üyelerine ve Kontrol Komisyonu üyelerine) uygulanmasının bir şartı, MK'nin tüm alternatif üyelerinin, ve Kontrol Komisyonunun tüm üyelerinin çağırıldığı ,MK'nin genel kurul toplantısı olmalıdır.  Eğer Partinin en sorumlu liderlerinin böylesine bir genel kurulunda oyların üçte ikisi, bir MK üyesinin alternatif üye statüsüne geçirilmesi ya da partiden çıkarılmasının lehine olursa, bu karar uygulanır. 

Mart 1921
The CPSU in Resolutions and 
Decisions of Congresses and 
Conferences and of Plenary Meetings of the 
Central Committee, 8th Russ. ed., Vol. 2.
pp. 218-21

Çeviri
Erdoğan A
16 Nisan 2019