27 Şubat 2019

Günümüz Titocuların Rolü ve Taktikleri (II)

James Klugmann 1951
Günümüz Titocuların Rolü ve Taktikleri (I)

Beşinci Bölüm: Günümüz Titocularının Rolü ve Taktikleri (II)

I: Anti-Sovyet İftira Arsenali

Öncüsü Troçki gibi, Tito'nun rolü de sadece emperyalizmin sosyalizme karşı savaş planlarına yardım etmek değil, devrimci sözlerle solcu kılığına bürünerek,  emperyalizme, anti-Sovyet, anti-komünist, anti-sosyalist yalan ve iftiralar kaynağı sağlamaktır. Bu, Yugoslav elçilikleri tarafından dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine ve aynı zamanda yabancı dillerde Belgrad'dan gelen materyallerle  en açık şekilde kendini gösterdi .

Tarihin hiç bir döneminde dünya, son üç yıldaki gibi, Yugoslavya'nın içerde ve dışarıdaki Yugoslavya resmi kaynaklarından olduğu gibi, onlarca dilde, serbestçe, istenmemiş, istenmeyen, yüz binlerce kişiye gönderilen, resmi bir devletten ilham alan propaganda ile boğulmadı. 

Her yöne  (kelimenin tam anlamıyla) tonlarca ağırlığında gönderilen materyaller, bu propaganda için yapılan harcamanın yalnızca veya hatta esas olarak Yugoslav kaynaklarından olmadığını, ama dolar ve poundların dinarlarla karıştığını açıkça gösteriyor. Yugoslav devlet makinesinde Goebbels ci türde bir rol oynayan Djilas,  'Komünist Enformasyon Bürosu Karşı Propaganda Departmanı nın özel bir parçası olan Yugoslav Enformasyon Bürosu nu ekledi. 1948 yılında 40 milyon dinar ve 1949 yılında  100 milyon dinar ın üzerinde para aldı. Yugoslav radyosu, on dört dilde kendi iftiralarını yayıyor: İngiliz hükümetinin savaşın sonuna doğru neden Yugoslavya'nın ana radyo istasyonlarını tamir etme ve telsiz hizmetini büyütme amaçlı donanımı  talebine bu kadar hazır bir şekilde razı olduğu şimdi anlaşılabilir.

Son dönemdeki herhangi bir Titocu yayını alıp kısa bir matematiksel analiz yapmak, bu "yeni komünist" türlerinin dikkatlerini Komünistlere ve ilericilere saldırmaya nasıl adadıklarını görmek için yeterlidir. Bu arada,  Batılı kapitalistleri arada bir demagojik hafif eleştirmenin dışında, kılına dokunmazlar.

Örneğin, Kasım 1949 ile Haziran 1950 arasında Londra'da Yugoslav yetkilileri tarafından yayınlanan Yugoslav Bülteni'nin ilk otuz sayısını ele alınız. İşte size kısa bir analiz;

No 1, Dünya Barış Kongresi ve İngiliz Barış Kongresi'ne yönelik saldırılar içeriyor; Batı emperyalizmine saldırı yok.

No 2,  İşçi Günlüğü ve Macar Halk Demokrasisine yönelik saldırılar içeriyor; Batı emperyalizmine saldırı yok. 

No 3, İngiliz Barış Komitesi'ne, Uluslararası Öğrenci Birliği'ne, British-Yugoslav Birliği'ne ( Yugoslav halkının dostlarından oluşan bir organizasyon ve bu nedenle Tito'nun rejimini eleştiren) saldırı içermektedir; Batı emperyalizmine saldırı yok.

No 4, İngiliz-Yugoslavlar Birliği, yeni Macaristan ve Komünist Enformasyon Bürosu'na yönelik saldırılar içeriyor; Batı emperyalizmine saldırı yok.

No 5, Bulgaristan Halk Demokrasisine, Dimitrov'a iftiralara, Sovyetler Birliği'ne saldırılar; Batı emperyalizmine saldırı yok.

No 6, Dünya Sendikalar Federasyonu ve yeni Macaristan'a yönelik saldırılar içeriyor; Batı emperyalizmine saldırı yok.

No 7, Bulgar hükümetine saldırılar içeriyor; Batı emperyalizmine saldırı yok.

No 8, Komünist Enformasyon Bürosuna saldırılar içeriyor ve bir dizi katlanmanın Sovyet ticaret politikasını işaret ederek Batı ile Yugoslav ticaretini haklı çıkarmaya çalıştığını gösteriyor.

No 9, Sovyetler Birliği'ne saldırı ve Zilliacus un anti Sovyet karşıtı propagandası için desteği içeriyor  .

11 ila 20 arasındaki sayılar, diğerlerinin yanı sıra, Komünist Enformasyon Bürosu'na (çoğu), İngiliz Yugoslav Derneği'ne, Uluslararası Öğrenci Birliği'ne, İngiliz Komünist Partisi üyelerine, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'na, Bulgar hükümetine, Dünya Sendikalar Federasyonu ve Sovyetler Birliğine (çoğu) saldırılar içeriyor,.

21 - 30 arasındaki sayılar, Uluslararası Gazeteciler Birliği, Komünist Enformasyon Bürosu (çoğu), Sovyetler Birliği (çoğu), Uluslararası Demokratik Avukatlar Birliği, Bulgaristan, Çekoslovakya, Arnavutluk, Romanya, Macaristan, Barış Dilekçesi kampanyası ve İspanya Komünist Partisine saldırıları içeriyor.

Bu, otuz sayının anti-Sovyet, anti-Komünist, anti-ilerici  saldırıların ve iftiralarının çok kısa bir özetidir. Genellikle bülteninin büyük bölümünü bunlar kaplıyor. Batı emperyalizminin eleştirileri, genişletilirse bir çay kaşığı içine konulabilir.

Bu “yeni tür komünizm” in kapitalistleri memnun etmesi şaşırtıcı mıdır?

Bu tür bir analiz, son iki buçuk yılda Yugoslav basınının her bir bölümü için tekrarlanabilir. Sözde 'Barışın Savunması için Yugoslav Komitesi' tarafından yayınlanan "Barışın Savunulması İçin", örneğini ele alalım. Ocak-Şubat 1950 nin  1 ve 2 nolu yayını, diğerlerinin yanında,  Komünist EnformasyonBürosuna , Sovyet bilimine,  Dünya Sendikalar Federasyonuna saldırılar, artı Yugoslav orta çağ sanatı makalelerinin yanında Konfüçyüs ile çağdaş Çinli filozof, Mo-tse üzerine yazılar içerir. 1910'da Sırp Sosyalistleri tarafından yapılan bir konuşmanın yeniden basılmasında kapitalizme bir saldırı var, ancak bu çizgiler boyunca daha modern bir şey yok. Hiçbir kapitalist savaş kışkırtıcısı ya da büyük sermaye bunu çocuklarına vermekte tereddüt etmez. İşte bütünüyle 'hoş' bir barış hareketi, savaş kışkırtıcılarına sevinç.

Ya da, 1950 Temmuz'unda Yugoslav Federasyonu (Titocu) Gazeteciler Federasyonu tarafından İngilizce ve diğer dillerde yayımlanan sözde Uluslararası İlişkiler Dergisi'nin ilk sayısını ele alın. Amacı uluslararası bir Titocu forumu oluşturmak olan, bu özellikle gerici dergi, diğer şeylerin yanı sıra: Komünist Enformasyon Bürosu, İtalya Komünist Partisi, Sovyetler Birliği, İsrail Komünist Partisi, Sovyet felsefesi, Sovyet dergisi Znanye, İtalyan Komünist organı Unita, İzvestia üzerine, Sovyet yazar Simonov üzerine, Almanya Sosyalist Birlik Partisi ve Komünist üzerinde Moskova radyosu, Çekoslovak hükümeti, Belçika Komünist organı Drapeau Rouge, Radyo Prag, Radyo Budapeşte, üzerine Batı Almanya Partisi ve İspanyol Komünist Partisi ne saldırılar. Makalelerin çoğu "sol cu" dilini kullanarak yazılmıştır. Herhangi bir Tory dergisinde, hatta Goebbels'in eski yayınlarında bile, bu kadar kısa bir alanda, bu kadar çok yoğun Sovyet karşıtı ve anti-Komünist iftira bulmak zor olurdu. Daha yeni sayılarla karşılaştırıldığında, bunun 'hafif' bir sorun olduğu da eklenmelidir.

Ya da sözde Yugoslav Komünist Partisi, Borba'nın organını ele alın . 7 Ocak 1949'dan başlayarak dört ayı kapsayan 105 sayıdaki İngiliz veya ABD emperyalizmine saldıran bir tane bile yazı ya da imzalı makale bulunmamaktadır. Aynı 105 inci sayıda, SSCB ve Halk Demokrasilerine yönelik genel saldırıları içeren 174 ana makale ve uzun raporlar var. 1 Mart ile 1 Mayıs 1949 arasında, Borba , Arnavutluk’a saldıran on üç uzun makale, onbeşi Bulgaristan’a, sekizi Macaristan’a, vb saldırılar. Ancak bunların tümü, daha önceki “daha ​​hafif”, daha “tarafsız” olan Titocu propaganda sürecine aitti. 1950'de Sovyetler Birliğine, Halk Demokrasilerine, Komünist partilere, barış ve demokratik örgütlere yönelik saldırılar daha da yaygınlaştı, daha da yüksek sesten ve daha sık şekilde oldu. Ve Batı kapitalizmine karşı  sessizlikemperyalist güçlerin iç ve dış politikasını öven daha açık bir şekilde onları aklayan makaleler yerini aldı.

Bu nedenle, neden Tito'nun Borba'sının yazılarının, sağ kanat basında ve İngiltere, Amerika, Fransa ve Batı Almanya'da sağ kanat İşçi liderlerinin basınında en çok alıntı yapılan makalelerden biri  olduğunun nedenini anlamak zor mudur ?

Titocu basınının Anti-Sovyet, anti-demokratik iftiraları , kapitalistlerin sağcı basını tarafından hevesle ele alındı. Tito'nun Yugoslavya sı bu tür imalatların başlıca cephaneliği haline geldi.

Halkın bütün kesimleri arasında, Tories'in açık kaynakları, güvenleri ve türleri diğer ülkelerde şüpheli dir. Daha kurnaz ve çarpıtılmış Titocu yalanları, Troçkistlerin 1930'larda ele aldıkları gibidir. Times ve Telgraf, Günlük Ekspres veya Günlük Posta, New York Times veya New York Herald Tribünü, Hearst basını veya Wall Street Journal, meslektaşları Borba'nın icatlarını, bazen onaylayarak ve bazen de onaylamadan, neredeyse sözlü olarak tekrarlamaktadır .

Belgrad’daki New York Herald Tribune muhabiri, 6 Nisan 1950’nin kıtasal baskısında şöyle yazıyor:
“Belgrad, Kominform’u durmadan tadsız nitelikte, soyut bir anti-Yugoslav, yeni eylemlerle suçluyor .” 
1950'de ilk birkaç ay daki  'suçlamalardan' birkaçına değiniyor - 'Romen gizli polis eylemleri', Çekoslovak hükümetine saldırılar, 'Bulgar gizli polis eylemleri', Tuna Komisyonuna saldırılar, vs, vs Bütün bu iftiralar kapitalist basında yaygın olarak çoğaltıldı. İngiltere ve Amerika'daki bütün kapitalist basın,  Yugoslav DM Dimitrieviç'in bir Çekoslovak hapishanesinde 'yavaş cinayet' i iddiasının Titocu versiyonunu, sevinçle yayınladı.

Borba nın yalanları,  tüm Tanjug Bültenleri ve diğer Titocu yayınlarla dünyaya yayıldı, kapitalist basında 'demir perde arkasında polis devletleri' nin kötülükleri üzerine  sayısız makalelere yol açtı-bütün kızıl-düşmanı, kızıl-nefreti olan editörler için "demir perde" hikayelerine ucuz kaynak oldu.Gerçekte, Dimitriević, Çekoslovak hükümeti aleyhine bir komploya ve yasa dışı döviz alışverişi yapan bir takım diğer Yugoslavlarla birlikte Prag 'da tutuklandı. Uzun süredir devam eden kalp rahatsızlığından - tıbbi olarak iyi bakılmasına rağmen -  öldü.

On bin örnek verilebilir. 4 Temmuz 1950 tarihli New York Herald Tribünü (kıta baskısı) Rusların  Çekoslovak petrol alanlarını ele geçirdiğine dair  sansasyonel bir başlık koyuyor. Bu makalede de gerçeklerin bir parçası bile yok,  gösterilen kaynak - Belgrad. 

Aynı gazete 6 Temmuz 1950'de yayınlanan 'Eugene Varga Macar Ticaretinin Patronu Oldu" başlıklı "Tito Gazetesi Glas Sovyet Ekonomistinin "Ekonomik Diktatör" olduğunu söylüyor alt başlıklı yazı yı ortaya attı. Bu makalede de gerçeklerin bir parçası bile yok,  ama gösterilen kaynak - Belgrad. 

İtalya ve Fransa’nın Komünist liderleri Palmiro Togliatti ve Maurice Thorez, her ikisi de çok hasta, ve Sovyetler Birliği’nde çok ihtiyaçları olan tıbbi tedaviyi görüyorlar. Kapitalist basın, anti-komünist iğrençliğin bir parçası olarak, “aşağılık hikaye” istiyor. 11 Ocak 1951 tarihli New York Herald Tribünü (kıta baskısı), ülkelerinin SSCB'ye boyun eğmesi için Moskova'ya çağrıldıkları emri aldıkları hikayesini taşıyor.

Kapitalist basın bile bunu kendi inisiyatifiyle icat etmek için can atıyor gibi görünüyor, bu yüzden yayın (kaynak) yeri - Belgrad ile yeniden üretildi. Kapitalist dünyanın en gerici olan  sağcı basınında sabırlı bie inceleme, anti-Sovyet , Anti-halk Demokrasis, kızıl-avlayıcı materyal için en verimli kaynaklarından birine sahip olduklarını gösterecektir - Tito'nun Yugoslavyası'ndan.basın ve Enformasyon büroları..

1949'da Titocu basınının ana çizgisi, batıdan bahsetmeksizin, Sosyalist ve Halk Demokrasisi ülkelerine saldırılar ve iftiralar başlatmakken, 1950'de Batı emperyalizmini övmeye ve aklamaya daha açık bir şekilde geçmeye başladı. Tam olarak Rajk davasında ortaya segilendiği gibi , kampanya planı şuydu: birincisi, Yugoslavya'yı güçlendirmek, Tito Yugoslavya'sını tüm gözlerin ana merkezi haline getirmek, Sovyetler Birliği'nin rolünden dikkatleri dağıtmak; ikincisi, Sovyetler Birliği ve Halk Demokrasileri'ne karşı açık saldırıya geçme yoluyla, Sovyetler karşıtı iftiracılara "gerçekçi"lik sağlamak için, birkaç hafif eleştiri dışında Batı’yı görmezden gelmek; ve üçüncüsü, Batı kapitalizminin aklanmasına gittikçe daha açık bir şekilde geçmek.

7 Nisan 1950'de Tito, The Times ile görüştü. Tema sı 'Batı, Doğu'dan daha iyidir' idi. 27 Nisan 1950'de Tito, Yugoslav Millet Meclisinin her ikisinin de ortak oturumunda konuşma yaptı.

Daily Herald (28 Nisan 1950) raporunda, 'Tito, Batı'ya Döndüğünü Söylüyor' başlığını koydu ve  bunu 'Batı'ya en uzlaşmacı konuşması' olarak nitelendirdi. 29 Nisan 1950'de Alexander Werth, Manchester Guardian da Tito'nun bir önceki gün düzenlediği basın toplantısında şu sözlerle bildirdi:
Tito, Batı’nın hiçbir politik baskısı olmadığını belirtti. Bütün olarak, Batı ile ekonomik bağların gelişmesinin, Cominform un boykotunun yol açtığı zararları, ekonomik olarak karşıladığını söyledi ...
Amerikan hükümeti, Tories ve Transport House, Marshall planını haklılaştırmak ve Amerikan 'yardımının' sömürgeleştirici niteliğini gizlemek için artan zorluklarla çabalaşıyordu. Artan dirençle karşılaşıyorlardı. Bu yüzden Tito, Batı emperyalizminin 'cömert' doğasını anlatmak, kapitalizmin kapitalizm olmaktan çıktığını açıklamak için ortaya atıldı.

Fakat kapitalistler en fazla hangi konuda Titocu propagandasının yardımına ihtiyaç duyuyorlardı ? Elbette, merkezi amaçlarını yerine getirmekti - Sosyalizm ve Halk Demokrasisi ülkelerine karşı saldırgan bir savaşın hazırlanması.

Adım adım, kapitalizmin arkasındaki insanlar yaklaşan savaş  tehlikesini hissetmeye başladıkça, emperyalizm Tito'nun onları harekete geçirmemesi için yardımına ihtiyaç dudu.

Adım adım, kapitalizmin arkasındaki insanlar, saldırganlığa hazırlananların kendi hükümetleri, kendi yöneticileri  olduğunu görmeye başladıkça, kapitalistler, saldırgan amaçlarını ve iddialarını iddia ettiklerini savunmak için  savaş hazırlıklarını ve sözde SSCB ve Halk Demokrasilerinin saldırısı na karşı planlarını gizlemeye çalıştılar. .Gerçek baş döndürmüş olmalı, Tito'dan daha iyi bir alet olabilirmi?

Adım adım, kapitalizmin arkasındaki insanlar Sovyetler Birliği'nin barış için, Batı ile Doğu arasında, büyük güçlerin arasında ortaya çıkan tüm sorunların ve sorunların barışçıl çözümü için somut önerilerini duydukça ve Sovyetler Birliği ile Halk Demokrasilerinin barış istediklerini ve barış için çalıştıklarını görmeye başladıkça, Batı emperyalizmi gerçekleri gizlemeye ve devamında barış politikasını ve Sovyetler Birliği'nin tüm barış önerilerini çarpıtmaya çalışıyordu. İşte yine Titocular için bir başka rol .

Adım adım kapitalizmin arka planındaki halklar, yeni sosyalizm ve Halk Demokrasisi dünyasının halklarıyla birlikte cepheleşmeye başladıkça, birleştikçe, barış hareketini savunmak , savaş kışkırtıcılarını izole etmek ve teşhir etmek  için bir dünya hareketinde örgütlenmeye başladıkça,  ABD ve İngiltere hükümetlerinin, tröstlerin, Tories'in ve sağcı İşçi liderlerinin, bu kadar nefret ve korku duydukları bu harekete saldırmaları, gölge düşürmeleri, dağıtmaları zorunluluk haline gelir. Böylece , barış hareketine yapılan açık saldırıları, açık gericilerin yol açtığı şekilde tamamlayabilmek için , Titocuların şeytani iddiaları mücadele içine  atıldı.

Titocu propagandasının önemli bir rolü, uluslararası ilerici hareketin (Dünya Sendikalar Federasyonu, Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, Uluslararası Öğrenci Birliği ve tüm Dünya Barış Hareketi Birliği) birliğini yoklamak ve kırmaktır.

Her zamanki sözde-devrimci lafların örtüsü altında olan Titocular , emperyalist savaşa  yönelimin varlığını reddederek halkları sahte bir güvenlik duygusuna kaptırmaya çalıştılar :
"herhangi bir acil Savaş tehlikesi olduğunu sanmıyorum ... Sıcak bir savaşın, soğuk bir savaşın yerini alması  mümkün değil '. (Tito: 8 Nisan 1950, The Times ile röportaj)
Devamında, SSCB ve Halk Demokrasilerinin barış için durmaksızın çabalarının samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir manevradan başka bir şey olmadığını kanıtlamak için yola koyuldular . Bu, Sovyetler Birliği ve Halk Demokrasilerinin barış için sürekli ve sabırlı çabaları, tekrarlanan somut barış önerileri ve barış müzakerelerine yönelik girişimleri, kapitalist ülkelerde sağcı insanları bile etkilemeye başladıkça, giderek daha önemli hale geldi. Bunun üzerine, büyük kapitalistler Tito musluğunu açtılar:
VE Günü'nün beşinci yıldönümünde yayınlanan bir makalede, Yugoslav Komünist Partisi'nin resmi organı olan Borba, Sovyet politikasına 'esasen emperyalist' olarak saldırdı ve barış için sloganların samimiyetsizliğinin Rusların Yugoslavya'ya yönelik tutumunda  propaganda kampanyası, ekonomik abluka ve 'sıcak konuşmalar' ile, açıkça ortaya çıktığını söyledi.. (The Times, 10 Mayıs 1950)
Ardından Titocu propagandacıları, savaş tehlikesinin Batı emperyalizminden değil, Sovyetler Birliği ve Halk Demokrasilerinden geldiğini kanıtlamak için yola çıktılar. Batılı kapitalistler yeni bir saldırganlık kampanyası başlattıklarında - Vietnam ya da Kore ya da Malaya'da - ya da yeni bir savaş bloku, ya da yeni bir silahlanma ya giriştiğinde, Titocular , Sovyetler Birliği'ne ya da Doğu Avrupaya karşı iftiralarla dolu bir “savaş korkusu” yaymaya yönlendiriliyorlar. Ne zaman Titocular kendi sınırlarına savaş gibi yeni bir yığılma yapsalar, sorumluluklarını - nedenlerini komşularına yüklemeye  çalışırlar. Batı savaş propagandası bir barış büyüsü tarafından tehdit edildiğinde,Titocu basını sınırlarında yeni bir 'tehdit' keşfetmeye başlıyor.

Böylece 17 Mayıs 1950'de Belgrad'da, Titocu İstihbarat Şefi Dedijer , Yugoslavya'nın sınırlarında düşmanca asker hareketleri olduğunu ilan etti. Bu özel olarak dış tüketim için icat edilen propagandaydı:
M Dedijer'in Yugoslavyanın sınırında Sovyet savaş hazırlıkları konusundaki konuşmasında daha endişe verici açıklamaların bugünkü Belgrad basınında yer almamış olması belki de çok önemlidir ... açıklamaların öncelikli olarak dış görüşleri alarm a koymayı hedeflediği muhtemel görünüyor. (Yugoslavya'daki Manchester Guardian muhabiri, 18 Mayıs 1950)
Temmuz ayı ortasında yeni bir teşvik kampanyası başlatıldı - Narodna Armija (Belgrad'da Ordu gazetesi), Romen birliklerinin Yugoslav sınırlarına getirdiği 'olağanüstü tedbirler' ile birlikte Bulgar birlik hareketleri hakkında raporlar icat etti. 23 Temmuz 1950'de, Yugoslavya'daki Sunday Times muhabiri Eric Bourne, olağan Titocu kaynaklarından Yugoslav sınırında Macar, Romanyalı ve Bulgar birlik hareketleri olduğunu bildirdi . Bu haber, Kore’deki Amerikan birliklerinin hareketlerini n aklanması için, özellikle acil bir ihtiyaçtı. 29 Aralık 1950'de Belgrad'daki New York Herald Tribune muhabiri aynı tutumu üstlendi. Kore’deki ABD saldırganlığının unutulması gerekiyordu. Yugoslavyanın yeniden silahlanmasının çaresiz bir ekonomik durumla aynı zamana denk gelmesi 'haklı' kılınmalıydı, böylece:
Mareşal Tito, bu akşam Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı 600 bin kişilik bir orduya sahip olmakla suçladı ... Mareşal onları rejimine karşı yaygın askeri hazırlıklar yapmakla suçladı. (New York Herald Tribune, kıta baskısı, 29 Aralık 1950)
Bu, Kore’deki olayların,  İngiltere, Amerika ve genelde  Batı’da bir barış anlaşması için yaygın harekete yol açtığı bir zamandı. Bu nedenle, Truman, Churchill ve Chiang Kai-shek ile birlikte, Mareşal Tito'nun halkları barışçıl bir  sonuçlandırma yolundan saptırmak için yardımları gerekiyordu:
Saldırganlık, Sovyet Rusya ile herne pahasına bir barış kavramını uzun süredir savunurken, Mareşal 'Münih barış türü' dediği şeyi kınadı [Ayrıca bu slogan için Hearst basın - JK]. Bu saldırganın barışıdır....Sonunda saldırganın tatmin olacağı umuduyla bir veya birkaç ulusun köleleştirilmesi. Bu barış sadece kurgudur. Bu barış değil. (New York Herald Tribune, kıta baskısı, 29 Aralık 1950)
Yani, ne zaman ki  Truman, Churchill veya Morrison'ın savaşı hareketleri için bir bahaneye ihtiyacı oldu, Titocular bahaneyi sağladı.

Ve son olarak, Wall Street’i savaşa sürükleme çabalarında bulunan Titocular , aynen 1930’larda Troçkistlerin dünyaya "ortak güvenlik ve faşizme karşı hareketin, Komünist Enternasyonal'in bir manevrası"  olduğunu söylediği gibi, dünya çapında barış için popüler olan hareketin, Komünist bir manevra olduğunu kanıtlamak için yola çıktılar. Atom bombasına karşı verilen dünya dilekçesi,  popüler barış mücadelesinde ilk sırada yer alırken, Yugoslavya'daki dilekçeyi yasaklayarak, Tito'nun propaganda makinesini bu kampanyaya karşı yönlendirdi.Dünya Barış Komitesi'nin düzenlediği barış çabalarını tehlikeye atmak için Titocular tek amacı yoklamak (içine sızmak) ve diğer ülkelerin geniş barış komiteleri ni içten bölmek olan, sahte bir Yugoslav Barış Komitesi kurdular :
Kominform un  barış için propaganda sloganları ikiyüzlü. (The Times, 10 Mayıs 1950, bir Borba makalesinden alıntı )
Mareşal Tito, 'değerli zaman' ın atom silahının yasaklanması konusundaki tartışmalarda boşa gittiğini söyledi ... Boş açıklamalar  ve sloganlar değil, sadece somut eylemler kimin barış için olduğunu, kimin olmadığını gösterebilir. (Birleşmiş Milletler Muhabirleri Birliği'nin Tito ile telefonla röportajı, 26 Mayıs 1950'de Manchester Guardian'da  yayınlandı)

Bu nedenle, Batı emperyalizminin savaş zorlaması karşısında barış için verilen mücadelenin dünyadaki tüm ilerici insanların karşı karşıya kaldığı ana görevi olduğu bir dönemde, Titocular savaş kışkırtıclarını aklamak, gerçeği ters-düz etmek ve Sovyetler Birliği’nin barış önerilerine iftira etmek, dünya barış hareketini yıkmak için barışı seven güçleri suçlamak için yola çıkmışlardı.  Hitler de 'barış propagandacıları' nı bu çizgide çalıştırıyordu.
Çeviri
Erdoğan A
Şubat 25 2019