03 Nisan 2016

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİ (BOLŞEVİK) TARİHİ


SBKP(B) Merkez Komitesi'nin bir komisyonu tarafından hazırlanmış, SBKP(B) Merkez Komitesi tarafından 1938 de onaylanmıştır.

SOVYETLER BİRLİĞİ KOMÜNİST PARTİSİ (BOLŞEVİK) TARİHİ KISA DERS

GİRİŞ

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik), geçen yüzyılın 80'li yıllarında Rusya'da ortaya çıkan ilk küçük Marksist çevre ve gruplardan, bugün dünyanın ilk sosyalist işçi-köylü devletini yöneten büyük Bolşevik Partisine kadar uzun ve şanlı bir yol katetmiştir.

SBKP(B), devrim öncesi Rusya'nın işçi sınıfı hareketi temeli üzerinde, işçi sınıfı hareketi ile bağ kurmuş olan ve onun içine sosyalist bilinç taşıyan Marksist çevre ve gruplardan doğup gelişti. SBKP(B)'nin yol gösterici daima Marksizm-Leninizmin devrimci öğretileri olmuştur. Onun önderleri, emperyalizm, emperyalist savaşlar ve-proleter devrimleri çağının yeni koşullarında, Marx ve Engelsin öğretilerini daha da geliştirdiler, yeni bir düzeye yükselttiler.

SBKP(B), işçi sınıfı hareketi içindeki küçük-burjuva partilere -Sosyal-Devrimcilere (ve daha önce de onların öncüllerine, Narodniklere), Menşeviklere, Anarşistlere ve her türden burjuva milliyetçilerine- karşı ve- Parti içinde Menşevik, oportünist akımlara -Troçkistlere, Buharincilere, milliyetçi sapmaların temsilcilerine ve diğer anti-Leninist gruplara- karşı ilkesel mücadele içinde gelişti ve güçlendi.

SBKP(B), işçi sınıfının tüm düşmanlarına, emekçilerin tüm düşmanlarına çiftlik sahiplerine, kapitalistlere, Kulaklara, zararlılara, casuslara ve bizi çevreleyen kapitalist dünyanın bütün kiralık adamlarına karşı devrimci mücadele içinde sağlamlaştı ve çelikleşti.

SBKP(B)'nin tarihi, üç devrimin: 1905 burjuva-demokratik devriminin, 1917 Şubat burjuva-demokratik devriminin ve 1917 Ekim sosyalist devriminin tarihidir.

SBKP(B)'nin tarihi, Çarlığın devrilişinin, çiftlik sahipleri ve kapitalistlerin iktidarının devrilişinin tarihidir; iç savaş sırasındaki dış silahlı müdahalenin uğradığı bozgunun tarihidir, Sovyet Devletinin ve ülkemizde sosyalist toplumun inşasının tarihidir.

SBKP(B) tarihinin incelenmesi, bizi, ülkemiz işçi ve köylülerinin Sosyalizm uğruna mücadelelerinin tecrübesiyle zenginleştirir.

SBKP(B) tarihinin incelenmesi. Partimizin, Marksizm-Leninizmin bütün düşmanlarına karşı, emekçilerin bütün düşmanlarına karşı mücadele tarihinin incelenmesi, Bolşevizmde ustalaşmamıza yardımcı olur, siyasi uyanıklığı artırır.

Bolşevik Partinin kahraman tarihinin incelenmesi, bizi toplumsal gelişmenin ve siyasi mücadelenin yasalarının bilgisiyle, devrimin itici güçlerinin bilgisiyle silahlandırır.

SBKP(B) tarihinin incelenmesi, Lenin ve Stalin'in Partisinin yüce davasının nihai zaferine, Komünizmin bütün dünyadaki zaferine güveni kuvvetlendirir.

Bu kitap, Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik)'in tarihini kısaca anlatmaktadır.

Parti Tarihi Bölüm 2 - (1901-1904)
 1. 1901-1904 YILLARINDA RUSYA’DA DEVRİMCİ HAREKETİN YÜKSELİŞİ
 2. LENİN’İN MARKSİST PARTİ İNŞASI PLANI. “EKONOMİSTLERİN OPORTÜNİZMİ.
 3. RUSYA SOSYAL-DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ İKİNCİ KONGRESİ. PROGRAM VE TÜZÜĞÜN KABULÜ VE YEKPARE BİR PARTİNİN' YARATILMASI. KONGREDEKİ AYRILIKLAR VE PARTİ İÇİNDE İKİ EĞİLİMİN ORTAYA ÇIKIŞI: BOLŞEVİK VE MENŞEVİK.
 4. MENŞEVİK LİDERLERİN BÖLÜCÜ FAALİYETLERİ VE II. PARTİ KONGRESİNDEN SONRA PARTİ İÇİNDE MÜCADELENİN KESKİNLEŞMEŞİ. MENŞEVİKLERİN OPORTÜNİZMİ. LENİN'İN “İR, ADIM İLERİ, İKİ ADIM GERİ” ADLI KİTABI. MARKSİST PARTİNİN ÖRGÜTSEL TEMELLERİ.
Parti Tarihi Bölüm 3  - (1904-1907)
 1. RUS-JAPON SAVAŞI. RUSYA'DA DEVRİMCİ HAREKETİN DAHA DA YÜKSELMESİ.
 2. - İŞÇİLERİN SİYASİ GREVLERİ VE GÖSTERİLERİ. KÖYLÜLER ARASINDA DEVRİMCİ HAREKETİN GELİŞMESİ. “POTEMKİN” ZIRHLISINDA AYAKLANMA.
 3. - BOLŞEVİKLERLE MENŞEVİKLER ARASINDA TAKTİK GÖRÜŞ AYRILIKLARI. III. PARTİ KONGRESİ. LENİN'İN “DEMOKRATİK DEVRİMDE SOSYAL-DEMOKRASİNİN İKİ TAKTİĞİ” KİTABI. MARKSİST PARTİNİN TAKTİK TEMELLERİ.
 4. DEVRİMİN DAHA DA YÜKSELMESİ. EKİM 1905'TEKİ TÜM-RUSYA SİYASİ GREVİ. ÇARLIĞIN GERİ ADIM ATMASI. ÇARIN MANİFESTOSU. İŞÇİ TEMSİLCİLERİ SOVYETLERİNİN ORTAYAÇIKIŞI.
 5. - ARALIK SİLAHLI AYAKLANMASI. AYAKLANMANIN YENİLGİSİ. DEVRİMİN GERİ ÇEKİLİŞİ. BİRİNCİ DEVLET DUMASI. IV.(BİRLİK) PARTİ KONGRESİ.
 6. - BİRİNCİ DEVLET DUMASI'NIN DAĞITILMASI. İKİNCİ DEVLET DUMASI'NIN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI. V. PARTİ KONGRESİ. İKİNCİ DEVLET DUMASI'NIN DAĞITILMASI. BİRİNCİ RUS DEVRİMİNİN YENİLGİNİN NEDENLERİ.
Parti Tarihi Bölüm 4  -(1908 - 1912)
 1. STOLYPİN GERİCİLİĞİ DÖNEMİNDE MENŞEVİKLER VE BOLŞEVİKLER BOLŞEVİKLERİN BAĞIMSIZ BİR MARKSİST PARTİ KURMASI
 2. DİYALEKTİK VE TARİHİ MATERYALİZM ÜZERİNE
 3. - Tarihi Materyalizm.
 4. STOLYPİN GERİCİLİĞİ DÖNEMİNDE BOLŞEVİKLER VE MENŞEVİKLER. BOLŞEVİKLERİN TASFİYECİLERE VE OTZOVİSTLERE KARŞI MÜCADELESİ
 5. - 1912 PRAG PARTİ KONFERANSI. BOLŞEVİKLERİN BAĞIMSIZ BİR MARKSİST PARTİ KURMASI.
Parti Tarihi Bölüm 5 - (1912 - 1914)
 1. 1912-1914 DÖNEMİNDE DEVRİMCİ HAREKETİN YÜKSELİŞİ
 Parti Tarihi Bölüm - 6 - (1914 - Mart 1917)

Parti Tarihi Bölüm - 7 - (Nisan 1917 – 1918)


Parti Tarihi Bölüm - 8 - (1918 – 1920)
 1. DIŞ MÜDAHALENİN VE İÇSAVAŞIN TASFİYESİNDEN SONRA SOVYET CUMHURİYETİ. RESTORASYON DÖNEMİNİN GÜÇLÜKLERİ.
 2. - PARTİDE SENDİKALAR ÜZERİNE TARTIŞMA. X. PARTİ KONGRESİ. MUHALEFETİN YENİLGİSİ. YENİ EKONOMİK POLİTİKA'YA (NEP) GEÇİŞ
 3. NEP'İN İLK SONUÇLARI. XI. PARTİ KONGRESİ. SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NİN KURULUŞU. LENIN'İN HASTALIĞI. LENİN'İN KOOPERATİF PLANI. XII. PARTİ KONGRESİ.
 4. EKONOMİK RESTORASYONDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERE KARŞI MÜCADELE. TROÇKİSTLER LENİNİN HASTALIĞINDAN YARARLANARAK FAALİYETLERİNİ ARTIRIYORLAR. YENİ PARTİ TARTIŞMASI. TROÇKİSTLERİN YENİLGİSİ. LENİN’İN ÖLÜMÜ. LENİN SEFERBERLİĞİ. XIII. PARTİ KONGRESİ.
 5. -RESTORASYON DÖNEMİNİN SONUNA DOĞRU SOVYETLER BİRLİĞİ. ÜLKEMİZDE SOSYALİST İNŞA VE SOSYALİZMİN ZAFERİ SORUNU. ZINOVYEV-KAMENEV’İN “YENİ MUHALEFET”İ. XİV. PARTİ KONGRESİ. ÜLKENIN SOSYALİST SANAYİLEŞME POLİTİKASI.
Parti Tarihi Bölüm - 10 - (1926 - 1929
 1. SOSYALİST TOPLUMUN İNŞASINI TAMAMLAMA MÜCADELESİNDE BOLŞEVİK PARTİ. YENİ ANAYASANIN KABULÜ
 2. - S0VYETLER BİRLİĞİ’NDE SANAYİ VE TARIMIN DAHA DA GELİŞMESİ. İKİNCİ BEŞ YILLIK PLANIN ZAMANINDAN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. TARIMIN YENİDEN İNŞASI VE KOLLEKTİFLEŞTİRMENİN TAMAMLANMASI. KADRO- LARIN ÖNEMİ. STAHANOV HAREKETİ. YÜKSELEN REFAH DÜZEYİ. YÜKSELEN KÜLTÜR DÜZEYİ. SOVYET DEVRİMİNİN GÜCÜ.
 3. Parti Tarihi Bölüm - 12 - 3 - (1935 - 1937)  - VIII. SOVYET KONGRESI. SSCB'NİN YENİ ANAYASASININ KABULÜ.
 4. Parti Tarihi Bölüm - 12 - 4 - (1935 - 1937) -BUHARİNCİ-TROÇKİST CASUSLAR, YIKICILAR VE VATAN HAİNLERİ ÇETESİNİN KALINTILARININ TASFİYESİ. SSCB YÜKSEK SOVYETİ SEÇİMİİÇİN HAZIRLIKLAR. PARTİNİN İZLEYECEĞİ YOL OLARAK, GENİŞ PARTİ-İÇİ DEMOKRASİ. SSCB YÜKSEK SOVYETİ SEÇİMLERİ.