24 Nisan 2019

Lenin in Troçkizme karşı Mücadelesi - 1903 - 1924 - Giriş

Leninin Troçkizme Karşı Mücadelesi; 1903-1924

Marksist Leninist Enstitüsü nün
Girişi


 PDF olarak indir

Troçkizm, Marksizm-Leninizmin en fesat düşmanıdır.

Troçkizm, Lenin ve Parti tarafından, küçük burjuvazinin oportünist bir doktrini olarak,  ilk defa Bolşevizmin ortaya çıkması döneminde,  RSDLP'nin İkinci Kongresinde karşılaşıldı.

O zamandan beri, tarihin çeşitli aşamalarında, Komünist Parti, Troçkizmin tamamen oportünist ideolojisi ve maceracı uygulamalarına karşı boyun eğmez bir mücadele vermek zorunda kaldı. Uluslararası sahnede Troçkizme karşı mücadele, CPSU ile birlikte diğer Marksist-Leninist Partiler omuz omuza  hala devam etmektedir.

Bu ciltteki belgeler, Lenin ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Troçkizme karşı sürdürdükleri mücadeleyi izler ve Leninizm'in, Troçkizmin sahte ve zehirli ideolojisi ve zaralı pratiklerine karşı mutlak üstünlüğü ve  tarihsel gerçekliliğinin kuşkusuz  zaferi hakkında ikna edici kanıtlar sunar. .

Bu ciltte beş bölüm var.

Birincisi, devrim öncesi döneme ait belgelerden oluşuyor. Bu belgelerin en erkenleri, Troçki'nin Avrupa Sosyal-Demokratik hareketinde uzlaşmacı, reformist eğilimi temsil ettiğini ve  Bolşevizmin bir rakibi olduğunu açıkça ortaya koyduğu, RSDLP'nin İkinci Kongresi'nde (1903) Lenin ve destekçilerinin, Troçkizme karşı mücadelesini karakterize ediyor.  .


Bu kongrede Lenin ve destekçileri, Troçki'nin de aralarında olduğu, Yahudi-küçük-burjuva milliyetçi bir örgüt olan,  parti içinde özel bir yeri olan Bund'un ve onların "proletarya diktatörlüğünün" anlamını yanlış yorumlamaları hakkındaki oportunist  görüşlerini açıkça reddetti.  ". Troçki, Martov tarafından formüle edilen, dengesiz küçük-burjuva unsurlarının Partiye erişimini sağlayacak olan, Parti Kurallarının ilk paragrafının fıkrasını güçlü bir şekilde destekledi; Kongre de Lenin "Yoldaş Troçki, Ne Yapmalı: kitabımın ana fikrini tamamen  yanlış yorumladı" dedi (S. 24).

 Troçki, her grevcinin kendisini Parti üyesi olarak  çağırma hakkına sahip olması gerektiğinde ısrar etti , buna Lenin’in in verdiği cevap : “O zaman   sadece lafazanlık yapanların Parti üyesi olma hakkı ve fırsatı olanlardan çok,  çalışanlar kendilerini parti üyesi olarak çağırmazlarsa daha iyi olur (gerçek işçiler unvan peşinde koşmazlar!) ”(sayfa 26). 

Partinin Bolşevik ve Menşevik olarak bölünmesi İkinci Kongrede gerçekleşti.

Olayların gidişatı, bir yandan Leninistler ile Menşevikler ve diğer yandan Leninistler ve  Troçkistler arasındaki anlaşmazlıkların temellerini çarpıcı biçimde ortaya çıkardı. Menşevikler ve Troçkistler reformizme sarılırken, Lenin liderliğinde Bolşevikler, sosyalist devrimi hazırlayan ve yöneten sıkı sıkıya bağlı devrimci bir  Parti hazırladı.

İkinci Kongre'den sonra Troçki Partinin kararlarına saldırdı. Lenin, 14 Ekim 1904'te YD Stasova , FV Lengnik ve diğerlerine yazdığı bir mektupta, Yakın zamanda Troçki'nin yeni bir broşürü çıktı . . . . Broşür, bir paket mangal yalanıdır, gerçeklerin çarpıtılmasıdır . . . . Troçkinin sözleriyle, İkinci Kongre, mezhepsel örgütlenme yöntemlerini , vb. pekiştirmek için gerici bir girişimdi . Bu broşür hem mevcut Merkez Organ Yazar Kuruluna, hem de tüm Parti çalışanlarına yönelik bir tokattır ”(sayfa 26) diyordu.

İlk Rus Devrimi sırasında, Lenin ve Bolşevikler, Partinin teorisi ve taktikleri ile ilgili konularda Troçki ile mücadele etmek zorunda kaldılar. 1905’te Troçki, Lenin’in burjuva-demokratik devrimin sosyalist devrime doğru büyümesine ilişkin teorisini, burjuva-demokratik devrimde proletaryanın hegemonyasını sorgulayan ve proleteryanın bir müttefiki olarak köylülüğün devrimci potansiyelini inkar eden “sürekli devrim” teorisi ile karşı atak yaptı.

Takip eden gericilik döneminde, Lenin ve Bolşevikler inanılmaz derecede zor koşullar altında iki cephede savaştılar: tasfiyecilere ve otzovistlere karşı. "Hiziplerin üstünde" olduklarına dair açıklama yapmalarına rağmen, Troçki ve onun küçük destekçi çete grubu, Bolşeviklerin ve Menşeviklerin iki farklı politik ekolleri  temsil etmediği,  ama “siyasi açıdan olgunlaşmamış proletarya” üzerinde etki için savaşan iki farklı Sosyal-Demokrat aydın olduğu  burjuva Liberal  argümanını temelinde, devrimcileri Parti içindeki oportünistlerle uzlaşmanın zorunlu olduğu vaazini vermeye devam ettiler.

Lenin bir dizi yazı ve mektupta, Troçki'nin bu yaklaşımını temel farklılıklara, ve Troçkinin uzlaştırıcı tutumuna ve ilkesizliğine bağladı. O, "Troçki'nin aşağılık bir kariyerci ve hizipçi gibi davrandığını yazdı . . . . Partiye dudak hizmeti verir ve bütün diğer hizipcilerden  daha kötü davranır ”(sayfa 37).

Lenin, Troçki ve grubunu Menşevizmin tüm tonlarının en zararlı ve en tehlikeli olanı olarak gördü. 

“Troçki ve onun gibi“ Troçkistler ve uzlaşmacılar ”tasfiyecilere göre daha tehlikeliler; ikna olmuş tasfiyeciler görüşlerini açıkça dile getirirler ve işçiler için onların nerede yanlış olduklarını tespit etmeleri kolaydır, ama Troçkistler  işçileri aldatıyor, kötülüğüklerini maskeliyorlar ve kötülüğü açığa çıkarmayı ve onu düzeltmeyi imkansız hale getiriyorlar”(s. 72).

Lenin, Troçkistlerin oynadığı iğrenç rolü kınadı ve Troçki'yi "hain" olarak adlandırdı.

Lenin, Troçki'nin Birinci Dünya Savaşı sırasındaki siyasi platformunu, Kautskyizmin bir çeşiti olarak nitelendirerek, acımasız bir şekilde eleştirdi. "Troçki, gerçekte "ultra-emperyalizm" teorisini destekledi ve Kautski'nin , proletaryanın devrimci potansiyellerini felçe uğrattığı ve dolayısıyla işçi sınıfının devrimi düşünmeden önce barışı sağlamak zorunda olduğu tezini yineledi. Troçki, "ne zafer, ne de yenilgi" talep eden şovenist bir sloganın lehine bir şekilde, Bolşeviklerin  emperyalist savaşta kendi hükümetinin yenilgisini isteyen sloganını reddetti..

Kapitalizmin dengesiz bir şekilde geliştiği teorisini "sözde" tanırken,  Troçki, kapitalist gelişmenin dengelendiği ve bu temelde sosyalist devrimin gerçekleştirilemeyeceği ve ayrı ayrı, tek ülkede sosyalizmin kurulamayacağı tezini öne sürdü. 

Lenin'in sosyalist devrimin başlangıçta bir kaç ya da hatta bir kapitalist ülkede gerçekleştirilebileceğini ve sosyalizmin tüm kapitalist ülkelerde aynı zamanda olamayacağı öğretisi, özellikle de Troçki'nin öne sürdüğü, "ulusal ekonomilerin sosyalist devrimin temelini sağlayamacağı ve "proletaryanın diktatörlüğünün ayrı olarak, hiç bir ülkede mücadele sürdürmesinin oldukça umutsuz olduğun; Proleterya diktatörlüğünün sadece Avrupa'nın bütününde, yani Avrupa Birleşik Devletleri şeklinde kurabileceği "( Nashe Slovo , 4 Şubat 1916) görüşlerine yöneldi.  Bu, “sürekli devrim” teorisine dayanan, aynı çifte-boyalı (süslenmiş) oportünizmdi.

Troçkistler 1917'den çok daha önce işçi sınıfı hareketi içindeki tüm nüfuzlarını yitirdiler. Troçki, 1917'de Petrograd'a ulaştığında, kendisini Bolşevikler ve Menşevikler arasında yalpalayan bir Sosyal-Demokrat grup olan Mezhrayontsi ile ilişkilendirmek zorunda kaldı. Ağustos 1917'de Mezhrayontsi, Bolşevikler ile farklılıkları olmadığını ilan etdi ve Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi (Bolşevikler) ne katıldı . Troçki ve destekçileri Partiye onlarla birlikte katıldı. Bolşevikler’e katıldıktan sonra Mezhrayontsi’nin çoğu oportünizmden koptu. Ancak daha sonraki gelişmelerin gösterdiği gibi, Troçki ve destekçilerinin bazıları için bu sadece bir formaliteydi: zararlı görüşlerini öne sürmeye devam ettiler, disiplini aştılar ve Partinin ideolojik ve örgütsel birliğini baltaladılar.

Sosyalist devrimin gelişiminin en kritik anında -Petrograd da Ekim silahlı ayaklanmasının  hazırlık dönemi ve  gerçek yaşamda başarısı döneminde - Lenin ve Bolşevik Partisi, Troçki’nin tamamıyla  savunulamaz, zararlı ve tehlikeli görüşleriyle mücadele etmekle yüz yüze geldiler. Troçki, ayaklanmanın İkinci Sovyetler Kongresine ekadar ertelenmesi gerektiğinde ısrar etti. Uygulamada bu, isyanı mahvetmek anlamına geliyordu, çünkü Sosyalist Devrimciler ve Menşevikler kongre tarihini erteleyebilirlerdi, böylecede  Geçici Hükümete bu tarihe kadar kuvvetlerini katlama ve isyanı bastırma imkanı verilmiş olurdu. Eğer Troçkinin bu önerisi kabul edilmiş olsaydı, maceracılığın bu parçası ölümcül olacaktı. Lenin, Troçki'nin "etkinlik" için hesaplanmış olan demagojik duruşunu uygun bir şekilde teşhir etti, ve Geçici Hükümetin Sovyetler Kongresi açılmadan önce devrilmesi gerektiğini kanıtladı.

İkinci bölüm, 1918'den 1922'ye kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu döneme ait belgeler, Lenin ve Bolşevik Partinin Troçki'nin Brest Litovsk Barış Antlaşması imzalandığı ve İç Savaş ve dış müdahale yıllarında, genç Sovyet Cumhuriyeti'ne büyük zarar veren maceracı, sahte devrimci çizgisine karşı yürüttüğü mücadeleyi izlemektedir. Bu bölümdeki belgelerin çoğu, Lenin'in eserlerinden ve sendikalar sorununun tartışılması sırasında ve Yeni Ekonomik Politikaya geçiş sırasında, İşçi sınıfı ve köylüler arasındaki ittifakın korunması ve pekiştirilmesi sorununun özel bir öneme sahip olduğu, Troçki'nin 1920 ve 1921'deki Partiye karşı açık muhalefetini ortaya seren Parti kararlarından oluşmaktadır.

1918'deki Brest barışı için mücadele, Sovyet Cumhuriyeti'nin korunması ve yeni sistemi n güçlendirilmesi mücadelesiydi. Sovyet Cumhuriyeti emperyalist savaşa karşı çıkıyor ve dünya barışı için baskı yapıyordu. Bu mücadele, tüm dünyanın emekçilerinden Rus devrimi için büyük destek kazandı.

Belgeler, Brest Barış Antlaşması sorunu üzerine Troçki'nin anti-Leninist duruşunu devam ettirdiğini,  yeni doğan Sovyet Cumhuriyeti'ni ölümcül tehlikeye maruz bıraktığını gösteriyor.

Barış görüşmelerinde Sovyet delegasyonunun başkanı olarak, Troçki Merkez Komitesi ve Sovyet Hükümeti'nin talimatlarını görmezden geldi. Görüşmelerin kritik bir anında Sovyet Cumhuriyeti'nin savaştan tek taraflı olarak çekildiğini, Rus Ordusunun terhis edildiğini (hareketsizleştirildiğini)  açıkladı ve Brest-Litovsk'u terk etti. Bu, Alman Komutanlığına ateşkesi sona erdirmek için istediği bahaneyi verdi. “Biz kelimenin tam anlamıyla ancak Avrupa devrimiyle kurtarılabiliriz” dedi. (Extraordinary Seventh Congress of the RCP(B), verbatim report, Russ. ed., Moscow, 1962, p. 65). Akabinde Alman Ordusu bir saldırı düzenledi ve geniş bir bölgeyi  işgal etti. Sonuç olarak, Alman Hükümeti tarafından daha sert barış şartları getirildi. Troçki'nin maceracılığı üzerine Lenin , Sovyet Rusya "çok daha fazla alçaltıcı bir barış imzaladı ve bunun suçu daha önceki barış anlaşmasını imzalamayı kabul etmeyenlere aittir. (s. 139), diyordu.

Kısa ömürlü olmasına rağmen, Brest-Litovsk Barış Antlaşması'nın verdiği nefes molası çok büyük öneme sahipti. Sovyet Cumhuriyeti'nin dünya savaşından çekilmesine ve dış müdahaleye ve iç karşı devrime hazırlanmasına fırsat tanıdı.

1918-1920 İç Savaşı, Sovyet Cumhuriyeti için zaferle sonuçlandı. Ülke ekonomik gelişmeye başladı ve emperyalist müdahaleler ve Whiteguard karşı-devrimi sadlrırıları sonucu ortaya çıkan korkunç yaralar iyileştirmeye başladı. Parti, durumdaki ilk görevin sanayinin yenilenmesi olduğuna işaret eden Lenin’in belirttiği gibi, savaş komünizminden, Yeni Ekonomik Politika’ya geçti. Bu,  diyordu Lenin, tarımda bir yükseliş sağlanmadan ve işçileri ve sendikalarını aktif sosyalist inşanın içine çekmeden başarılamaz.  Bu sorunları çözmenin yolu baskı ve zorlama ile değil, planlı organizasyon , ikna ve teşviklerin kullanılması yoluyladır.

Bu kritik dönemde, Troçki ve diğer Leninizm düşmanları Partiyi sendikalarla ilgili bir tartışma başlatmaya zorladı. Kıtlık ve ekonomik yer değiştirmeye, tarımsal üretimin yükselişine ve endüstrinin restorasyonuna karşı her türlü çabanın yönlendirilmesi gerektiği bir zamanda, Partinin dikkati bu tartışmaya yönlendirildi. RCP (B) grubunun Beşinci Tüm Rusya Sendikalar Konferansındaki bir toplantıda,  Troçki  ikna yerine zor kullanarak sendikaların derhal devlet kurumlarına dönüştürülmesi ,"vidaların sıkılması" ve sendikaların "yenilenme" sinde ısrar etti.

"Sendikalar, Mevcut Durum ve Troçki'nin Hataları" başlıklı konuşmasında, "Parti Krizi" başlıklı makalesinde, "Sendikalar Üzerine Bir Daha" broşüründe, "Mevcut Durum ve Troçki ve Buharin  ve diğerlerinin Hataları" ve  bu ciltteki yazılarında, Lenin, sosyalist inşada sendikaların rolü ve görevleriyle ilgili sorunlarda Troçkistlerin anti-Marksist yaklaşımını mahkum etti. Lenin, Troçki'nin sendikaları devlet mekanizmasının bir parçası haline getirme çizgisinin, sendikaların kaldırılmasına ve proleter diktatörlüğünün baltalanmasına yol açacağını gösterdi. Aslında, Sendika tartışmalarında Troçki'nin Parti'ye zorladığı konu “ ,  savaş komünizmine karşı ayağa kalkan köylülerin tutumu, parti dışı işçi kitlesine karşı tutumu, genellikle de partinin İç Savaşın sona erdiği bir zamanda kitlelere karşı tutumu” idi."(s 247).

Tartışmada Troçkist muhalefet tüm ana Parti örgütlerinde ezici bir şekilde mağlup edildi. Parti, Troçki hizipinin ve onun platformunu destekleyen  diğer muhalefet gruplarının öne sürdüğü çizgiyi reddederek, Lenin'in saflarında toplandı.

Bu tartışmaların sonuçları, proletaryanın diktatörlüğü altındaki sendikaların rolünü ve görevlerini belirleyen Onuncu Parti Kongresi (Mart 1921) tarafından özetlendi. Bu kongrede Lenin, Troçkistler ve diğer muhalif gruplar tarafından takip edilen politikanın Parti karşıtı özünü tekrar teşhir etti. Leninin önerisi üzerine Kongre, hiziplerin derhal dağıtılacağı ve bundan sonra Parti örgütlerinin tüm hizip eylemleri yasaklaması gerektiğini belirten Parti birliği hakkında bir karar aldı. Kararda, “Kongrenin bu kararının yerine getirilmemesi” diyordu, “koşulsuz ve derhal partiden kovulmakla sonuçlanacaktır” (s.230).

Parti organlarının 1923-1925 yıllarında Troçkizme karşı mücadele konusundaki kararları bu cildin üçüncü bölümünde bulunabilir.

Ekim 1923'de en büyük Parti organizasyonlarından onunun temsilcileriyle yapılan ortak bir toplantıda , Merkez Komitesi ve Merkez Kontrol Komisyonu, Parti’deki durumu tartıştı ve Troçki’nin Parti karşıtı mektubunu ve Troçkistler ve diğer muhalifler tarafından düzenlenen 46 Sayılı Beyanı kınadı.: "CC'nin, CCC'nin ve 10 Parti örgütlerinin temsilcilerinin genel toplantıları , 46'nın Beyanını hizipçi ve bölücü siyasette bir adım olarak kınadı. . . ."" Bu Açıklama, önümüzdeki birkaç ay boyunca tüm Partiyi bir Parti içi mücadelesine gömmekle tehdit ediyor, ve böylece uluslararası devrimin kaderi için en önemli olan bir zamanda  Partiyi zayıflatıyor ”(sayfa 236).

"Yeni Çizgi" başlıklı bir broşürde Troçki, Parti liderliğini yozlaşmış olmakla suçladı ve gençleri, özellikle de öğrencileri, Bolşevik lere karşı önerdi. Gençleri pohpohlamak için onları "Partinin barometresi" olarak adlandırdı.

Ocak 1924’de yapılan RCP(B) nin On üçüncü Konferansı -“Parti’deki Tartışma ve Küçük-Burjuva Sapma Sonuçları” - “Troçki’nin ve onun destekçilerinin hizip faaliyetlerini sert bir şekilde kınayan bir karar verdi; " Mevcut muhalefet sadece Bolşevizmi revize etmeye çalışmıyor, sadece Leninizm'den bariz bir kopma değil, aynı zamanda açık bir şekilde küçük-burjuva sapmadır. Küçük-burjuvazinin proleter Partisinin ve politikasının konumu üzerindeki baskısını nesnel olarak  yansıtdığından herhangi bir şüphe yoktur ”(s.1).

Çeviri
Erdoğan A
22 Nisan, 2019

----
Lenin in ölümünden sonraki dönemde Partinin Troçkizme karşı mücadelesi - eğer mümkün olursa- "Bolşeviklerin Troçkizme karşı Mücadelesi ;1924 - 1928" başlığıyla derlenecek. Yukardaki "Marksist Leninist Enstitüsünün "Giriş" bölümünü devamı da oraya eklenecek.