23 Nisan 2020

Devrimin Çeşitli Aşamalarında Strateji Üzerine

Bolşevizm in Stratejisi ve Taktiği

Kitabı PDF olarak indir

1- Bolşevizm'in Stratejisi

A) Devrimin Çeşitli Aşamalarında Strateji Üzerine Stalin Yoldaş

Strateji, devrimin verili aşaması temelinde, proletaryanın ana darbesinin doğrultusunu saptamak, devrimci güçlerin mevzilenişi (ana ve ikincil yedek güçler) için uygun plan hazırlamak, devrimin verili aşamasının tüm süreci boyunca bu planın gerçekleştirilmesi için çalışmaktır.

Bizim devrimimiz bugüne değin iki aşamadan geçmiş ve Ekim Devriminden sonra üçüncü aşamaya girmiştir. Buna uygun olarak strateji de değişmiştir.

Birinci aşama. 1903'ten 1917 Şubatı'na kadar. Hedef: çarlığı yıkmak, orta çağ kalıntılarını tamamıyla tasfiye etmek. Devri­min ana gücü: proletarya. En yakın yedek gücü: köylülük. Ana darbenin doğrultusu: köylülüğü kendi etkisi altına çekmeye ve çarlıkla anlaşarak devrimi tasfiye etmeye çabalayan liberal monarşist burjuvaziyi tecrit etmek. Güçlerin mevzilenme planı: işçi sınıfının köylülükle ittifakı. "Proletarya, şiddet yoluyla mutlakıyetin direnişini ezmek ve burjuvazinin yalpalayan tavrını etkisiz hale getirmek için köylülük kütlesini kendi etrafında toplayarak demokratik devrimi sonuna kadar götürme-lidir. " (Bkz. Lenin, 4. baskı, cilt IX, s. 81 )

İkinci aşama. Mart 1917'den Ekim 1917'ye. Hedef: Rus­ya'da emperyalizmi devirmek ve emperyalist savaştan çıkmak. Devrimin ana gücü: proletarya. En yakın yedek gücü: yoksul köylülük. Komşu ülkelerin proletaryası, muhtemel yedek güç. Uzayan savaş ve emperyalizmin krizi, elverişli faktörler. Ana darbenin doğrultusu: emekçi köylü kitlelerini kendi etkisi altına çekmeye ve devrimi emperyalizmle anlaşarak sona erdirmeye çabalayan küçük-burjuva demokrasisini (Menşevikler, Sos­yal-Devrimciler) tecrit etmek. Güçlerin mevzilenme planı: proletaryanın yoksul köylülükle ittifakı. 

"Proletarya, şiddet yoluyla burjuvazinin direnişini ezmek ve köylülüğün ve küçük­ burjuvazinin yalpalayan tavrını etkisiz hale getirmek için nü­ fusun yan-proleter unsurları kütlesini kendi etrafında toplaya­ rak sosyalist devrimi yapmalıdır. " (Aynı yerde.)

Üçüncü aşama. Ekim Devrimi'nden sonra başlamıştır. Hedef: bir ülkede proletarya diktatörlüğünü sağlamlaştırmak, aynı zamanda onu tüm ülkelerde emperyalizmi yenmek için kullan­mak. Devrim, bir tek ülkenin çerçevesi dışına taşar; dünya devrimi dönemi başlamıştır. Devrimin ana güçleri: bir ülkede pro­letarya diktatörlüğü, tüm ülkelerdeki proletaryanın devrimci ha­reketi. Ana yedek güçler: gelişmiş ülkelerdeki yan-proleter ve küçük-köylü kitleler, sömürgelerdeki ve bağımlı ülkelerdeki kurtuluş hareketi. Ana darbenin doğrultusu: küçük-burjuva demokratları tecrit etmek; emperyalizmle anlaşma politikasının ana dayanağını oluşturan II. Enternasyonal partilerini tecrit et­mek. Güçlerin mevzilenme planı: proleter devrimin, sömürge­ lerdeki ve bağımlı ülkelerdeki kurtuluş hareketiyle ittifakı.

Strateji, devrimin ana güçleri ve onların yedekleriyle uğraşır. Devrimin bir aşamadan diğerine geçmesiyle değişir, fakat verili aşamanın tüm dönemi boyunca esas olarak değişmez. (]. V.Stalin, "L eninizmin Temelleri Üzerine", Eserler, cilt 6, s. 146-147, İnter Yayınları, İst. 1 989.)

B) Siyasi Stratejinin Ana Hatları

Stratejinin en önemli görevi, işçi sınıfı hareketinin tutması gereken, ve programda formüle edilen hedeflere ulaşmak için düşmana esas darbeyi indirmenin proletarya için en yararlı olduğu temel doğrultunun saptanmasıdır. Stratejinin planı, tayin edici darbenin, bu darbenin en kısa zamanda azami sonucu vereceği doğrultuda örgütlenmesi planıdır.

Siyasi stratejinin ana hatları, örneğin iç savaş döneminde Denikin'e karşı savaş zamanında askeri strateji ile bir analoji yapılarak kolayca çizilebilir. Demkin'in güçlerinin Tula yakınlarında beklediği 1919 yılının sonunu herkes anımsayacaktır. O sıralar askeriye arasında, Denikin ordularına tayin edici darbenin hangi noktadan indirileceği konusunda il­ginç tartışmalar oluyordu. Askeriyenin bir kesimi, esas darbe­ nin doğrultusu olarak Çariçin-Novorosiysk hattının seçilmesini önerdi. Diğer kesimi ise, tayin edici darbenin Voronej -Rostov hattı boyunca indirilmesini, bu hattan ilerleyerek Denikin ordularını ikiye bölmeyi ve sonra da parçaların her birini ayrı ayrı ezmeyi önerdi. Birinci planın, kuşkusuz, planın hedef tuttuğu Novorosiysk'in alınmasıyla Denikin ordularının geri çe­ kilme yolunu kesrnek anlamında olumlu yanı vardı. Ama bu plan bir yandan dezavantajlıydı, çünkü Sovyet iktidarına düşman olan illerden (Don Bölgesi) iledememizi öngörüyordu ve böylece ağır kurbanlar gerektiriyordu; öte yandan tehlikeliy­ di, çünkü Denikin ordularına, Tula, Serpuhov üzerinden Mos­kova yolunu açacaktı. Esas darbe için tek doğru plan ikincisiy­di, çünkü bir yandan ana grubumuzun, Sovyet iktidarına dost olan bölgelerden (Voronej vilayeti - Donetz Havzası) ilerle­ mesini öngörüyordu ve bu yüzden de özel kurban gerektirmi­yordu; öte yandan ise Denikin kuvvetlerinin Moskova üzerine yürüyen ana grubunun operasyonlarını baltalıyordu. Askerlerin büyük çoğunluğu, ikinci plandan yana olduklarını açıkladılar, ve böylece Denikin'e karşı savaşın sonucu belirlendi.

Başka sözlerle: Esas darbenin doğrultusunu belirlemek, tüm savaş dönemi için operasyonların karakterini önceden belirlemek demektir, yani tüm savaşın sonucunu onda dokuz önceden belirlemek demektir. Stratejinin görevi budur.

Ayın şey, siyasi strateji için de söylenmelidir. Rus proletaryasının siyasi önderleri arasında, proleter hareketin temel doğrultusu sorunu üzerine ilk ciddi çatışma, yirminci yüzyılın başlarında, Rus-Japon savaşı sırasında meydana geldi. Bilindiği gibi, o zamanlar Partimizin bir kesimi (Menşevikler), proleter hareketin Çarlığa karşı mücadelesinin esas doğrultusunun proletarya ile liberal burjuvazi arasında blok kurma çizgisi olduğunu savunuyorlardı, böylece son derece önemli bir devrimci faktör olarak köylülük plandan dıştalanıyor ya da hemen hemen dıştalanıyordu, genel devrimci harekete ön­derlik etme rolü ise liberal burjuvaziye bırakılıyordu. Buna karşılık Partimizin diğer kesimi (Bolşevikler) ise, esas darbe­nin, proletarya ile köylülük arasında blok kurma çizgisi üzerin­de gerçekleşmesi gerektiğini, genel devrimci hareketin önderi rolünün proletaryada olması, liberal burjuvazinin ıse tarafsızlaştırılması gerektiğini savunuyorlardı.

Eğer Denikin'e karşı savaşla analoji içinde, yüzyılımızın ilk on yılından 1917 Şubat Devrimi'ne kadar - çarlığa ve çiftlik sahiplerine karşı işçilerin ve köylülerin mücadelesi olarak­ tüm devrimci hareketimizi karşılaştıracak olursak, çarlığın ve çiftlik sahiplerinin kaderinin, birçok açıdan, şu ya da bu strate­ jik planın (Menşevik ya da Bolşevik) kabul edilmesi, devrimci hareketin şu ya da bu ana doğrultusunun saptanmasına bağlı olduğu açıktır.

Nasıl Denikin'e karşı savaş sırasında, askeri strateji, darbenin ana doğrultusunu saptayarak, Denikin'in yok edilmesine ka­dar tüm diğer operasyonların karakterini onda dokuz belirlediy­se, burada da, çarlığa karşı devrimci mücadele alanında da, si­yasi stratejimiz, devrimci hareketin ana doğrultusunu Bolşevik plan doğrultusunda saptayarak, Rus-Japon savaşından 1917 Şubat Devrimi'ne kadar, çarlığa karşı tüm açık mücadele döne mi için Partimizin çalışmasımn karakterini belirlemiştir.

Siyasi stratejinin görevi, her heyden önce, Marksizmin teorisi ve programından yola çıkarak ve tüm ülkelerin işçilerinin devrimci mücadelesinin deneyimlerini hesaba katarak, verili tarihsel dönem için, verili ülkenin proleter hareketinin esas doğrultusunu doğru saptamaktır. (]. V. Stalin, "Rus Komünistlerinin Stratejisi ve Ta ktiği Sor u n u Üzerine ", Eserler, cilt 5, s. 142-144, İnter Yayınları, İst. 1 990.)

Diğer Kitaplar
https://solokul.blogspot.com/2018/01/leninizm-egitimi.html