24 Mart 2019

ISKRA" YAZI KURULU SEÇİMİ ÜZERİNE KONUŞMA

Lenin
RSDIP ll. Parti Kongresi'nde Yapılan Konuşmalardan

Kongreden, Martov'u yanıtlamama izin verilmesini rica ediyorum. Martov yoldaş, politik ününün bu oylamayla lekelendiğini söyledi. 

Seçimlerin politik ünün lekelenmesiyle ilgisi yok. (Sesler: "Bu doğru değil! Gerçek değil!" Plehanov ve Lenin, konuşmanın kesilme­sine itiraz ediyorlar. Lenin sekreterlerden, Zasuliç, Martov ve Troçki yoldaşların kendisinin sözünü kestiklerini tutanağa geçirmelerini rica ediyor, kendisinin kaç kez sözünün kesildiğinin de tutanağa geçiril­mesini rica ediyor.) Bu bakış açısında durmak, Kongrenin yeniden seçim yapma, fonksiyonerler kurmayının bileşimini herhangi bir bi­çimde değiştirme, kendisi tarafından yetki verilen kurullarda değişik­lik. yapma hakkını reddetmek demektir. Sorunun bu biçimde konması­nın nasıl bir karışıklık yaratacağı, Örgütleme Komitesi örneğinden an­laşılmaktadır. Örgütleme Komitesi'ne Kongrenin tam güvenini ve te­şekkürlerini ifade ettik; fakat aynı zamanda Kongrenin Örgütleme Ko­mitesi 'nin iç ilişkileri hakkında bilgilenemeyeceği yönündeki düşünce de bizi çok eğlendirdi. Aynı zamanda Örgütleme Komitesi'nin eski bi­leşiminin, bizim bu bileşimde "dostça olmayan" bir değişiklik yapma ve lalettayin yoldaşların görevlendirildiği yeni bir Örgütleme Ko­misyonu kurmamızı engelleyebileceği yolundaki her türlü kuşkuyu reddettik. Bir kez daha yineliyorum: Martov yoldaşın eski kurulun bir bölümünün seçilmesinin uygunluğu üzerine görüşlerinde bü­yük bir politik kavram karışık.lığı ifade edilmektedir.

Şimdi "iki üç­lü kurul" sorununa geçmek istiyorum. Martov yoldaş tüm bu "iki üçlü kurul" planının sadece bir kişinin, bir yazı kurulu üyesinin (yani benim) işi olduğu ve onun dışında kimsenin bu planın sorumluluğunu taşımadığını söyledi. Bu iddiaya şiddetle itiraz ediyor ve bunun tamamen gerçek dışı ol­duğunu açıklıyorum. Martov yoldaşa anımsatırım ki, ben Kongreden haftalarca önce, ona ve bir yazı kurulu üyesine daha, Kongrede yazı kurulunun serbestçe seçilmesini talep edeceğimi açıkça belirttim. Bu niyetten vazgeçmemin tek nedeni, bizzat Martov yoldaşın , bunun yerine daha amaca uygun olan iki üçlü kurul seçilmesi planını önermesidir. O zaman planı kağıda döküp herkesten önce de Martov yoldaşa yollamıştım, o da bana üzerinde bazı dü­zeltmeler yaparak geri göndennişti; işte Martov'un kırmızı kalemle üzerinde düzeltmeler yaptığı nüsha burada. Daha sonra bu taslağı tam bir dizi yoldaş düzinelerce kez okudu, yazı kurulunun bütün üyeleri de bu taslağı gördü ve hiç bir kimse asla ona karşı res­men bir protestoda bulunmadı. "Resmen" diyorum, çünkü Akselrod yoldaş, eğer yanılmıyorsam, bir keresinde özel bir konuşmada bu tas­lağa sempati duymadığını açıkladı. Fakat böyle özel bir konuşma, elbette yazı kurulunun itirazı sayılamazdı. 

Yazı Kurulunun daha ta Kongreden önce, Kongrede herhangi bir kollektif açıklamayla ortaya çıkmak gerekecek olursa, altılı kurulda çoğu kez başarılamayan, sağ­lam bir karar alabilmek için belirli bir yedinci yoldaşı davet etme karan alması boşuna değildi. Ve yazı kurulunun bütün üyeleri , altılı kurulu yedinci bir yazı kurulu asil üyesi yoldaşla tamamlamanın çoktan beri kaygılarımızın konusunu oluşturduğunu biliyorlar. Böylece, tekrar ediyorum, "iki üçlü kurul" seçilmesi, Martov yoldaşın bilgisi ve rızasıyla taslağıma eklediğim tamamen doğal bir çareydi. Ve Martov yoldaş Troçki yoldaşla birlikte "Iskracılar"ın tam bir dizi özel toplantısında bu "iki üçlü kurul" seçilmesi sistemini savundu. Fakat benim, Martov'un iki üçlü kurulun özel karakteri üzerine yaptığı açık­lamaya getirdiğim bu düzeltme, aynı Martov'un eski yazı kurulunu onaylamayarak attığımız adımın "politik önemi"ne ilişkin tespitine do­kunmamaktadır. Tam tersine, ben Martov yoldaşla, bu adımın büyük bir politik öneme sahip olduğu konusunda tamamen ve kesinlik.le hemfikirim, ancak bu adımın anlamı Martov'un ona mal ettiği anlam değildir. O, bunun, Rusya'daki Merkez Komitesi üzerinde nüfuz edinme mücadelesi edimi olduğunu söylüyor. Ben Martov'dan daha ileri gidiyorum. Özel bir grup olarak bugüne kadar "Iskra"nın bütün faaliyeti, nüfuz sağlama mücadelesi idi, fakat şimdi söz konusu olan daha fazla bir şeydir, sadece nüfuz mücadelesi değil, nü­fuzun örgütsel sağlamlaştırılmasıdır . Bu hususta Martov yoldaşla benim burada politik olarak birbirimizden ne derece uzaklaştığımız; onun Merkez

Komitesi üzerinde nüfuz sahibi olma isteğini benim haneme suç olarak yazması, benim ise her zaman bu nüfuzu örgütsel olarak sağ­lamlaştırmaya çaba göstermiş olmamı ve göstermemi bir k a z a­n ı m olarak saymamdan anlaşılıyor. Hatta farklı diller konuştuğu­muz anlaşılıyor. Tüm çalışmamız, bütün çabalarımız, eğer nüfuzun tamamen ele geçirilmesi ve sağlamlaştırılmasıyla değil de yine o eski nüfuz mücadelesiyle taçlansaydı, bunun ne anlamı olurdu. Evet, Mar­tov yoldaş çok haklı: atılan adım, bugün ortaya çıkan eğilimlerden bi­rinin Partimizin bundan sonraki çalışması için seçildiğini kanıtlayan hiç kuşkusu zönemli bir politik adımdır. "Partide sıkıyönetim", "tek tek kişilere ve gruplara karşı olağanüstü hal yasaları" vs. gibi korkunç sözler beni zerrece korkutmuyor. Karararsız ve sallantılı unsurlara karşı sadece "sıkıyönetim" ilan edebilmeyiz, etmekle yükümlüyüz, ve tüm Parti Tüzüğü'müz, şimdi Kongre tarafın­dan onaylanmış olan tüm merkeziyetçiliğimiz, çok sayıda politik muğlaklık kaynağına karşı "sıkıyönetim"den başka birşey değildir. Muğlaklığa karşı da özel yasalara, hatta olağanüstü hal yasalarına gereksinimimiz var, ve Kongre tarafından atılan adım, bu tür yasalar ve bu tür önlemler için sağlam bir temel yaratmakla, politik yönü doğru çizmiştir. 


20 (7) Ağustos 1903

"Bir Adım ileri İki Adım Geri" broşürü
Lenin broşürünü ancak Mayıs 1904 'te yayın­layabildi. Bu ·broşürün önemli yanlarından biri de, Lenin'in Menşe­viklere karşı yürütülen mücadele örneği çerçevesinde, genel olarak bir proleter partinin özü ve anlamı, özel olarak da Rusya'dakı özü ve anlamının ne olduğunu göstermesidir. Menşeviklerin bu broşürü bir savaş ilanı olarak algıladıklarüıdan söz etmeye gerek bile yok.  Özel­likle de Troçki çok öfkelenmişti, Lenin'in aydınların bireyciliği üze­rine sözlerini kendisi üzerine alınırken haksız değildi. Troçki başka  şeylerin yanında şöyle yazıyordu:
"İnsan bu iğrenç, sınırsız ölçüde de­magojik satırları okuduğunda öyle büyük bir tiksintiyle doluyor ki."
Lenin'in merkezi, disiplinli bir proleter parti kurma düşüncesi üzerine Troçki böyle yazıyordu. Menşeviklerin eski "Iskra"nın devrimci gele­neği,nden nihai olarak uzaklaştıkları aynı dönemde, Parti kadroları Le­ninist önderlik etrafında sımsıkı birleştiler. Parti Komitelerinin büyük çoğunluğu (28'den 21 'i) 3. Parti Kongresinin toplanmasından yanaydı. Aralık 1904'te Bolşevikler kendi yayın organları "Vperyod"u (İleri) kurdular. Böylece Bolşevikler küçük-burjuva Abbas yolcuları kararlı­lıkla reddederek oportünizm üzerinde bir zafer kazandılar. (s. 405).