09 Şubat 2019

ASKERİ SORUN ÜZERİNE KONUŞMA - Mart 1919

RKP(B) VIII. PARTİ KONGRESİNDE ASKERİ SORUN ÜZERİNE KONUŞMADAN

21 Mart 1919

Stalin

Burada değinilen bütün sorunlar, Rusya'da sıkı disiplin­li bir düzenli ordunun kurulup kurulmamasında düğümlen­mektedir. 

Altı ay önce, eski çarlık ordusunun çöküşünden sonra, kötü örgütlenmiş, kollektif biçimde yönetilen, verilen emir­lere her zaman uymayan yeni bir gönüllüler ordumuz var­dı. Bu, Antant'ın saldırıya geçtiği dönemdi. Ordu, tam de­ğilse de esas olarak işçilerden oluşuyordu. Bu gönüllüler or­dusunda disiplin yetersiz olduğundan, emirler her zaman ye­rine getirilmediğinden ve ordunun yönetimi içinde dezorga­nizasyon hakim olduğundan, Krasnov Güneyden başarıyla ilerlerken, biz yenilgiye uğramış ve Kazan'ı düşmana bırak­mıştık ... Bir gönüllüler ordusunun tehlikelere dayanamaya­cağını, eğer disiplinin ruhuna işlediği, iyi örgütlenmiş bir si­yasi şubeye sahip, ilk emirde düşmana karşı yürüyebilecek düzenli bir ordu kurmazsak, Cumhuriyetimizi savunamaya­cağımızı olgular kanıtlamaktadır.

Ordumuzun çoğunluğunu oluşturan unsurlar işçi değil köylü unsurlardır ve bu unsurların, sosyalizm için kendi is­tekleriyle mücadele etmeyeceklerini söylemek zorundayım. Bir dizi olgu buna işaret etmektedir-. Cephe gerisindeki ve cephelerdeki birden fazla isyan, cephelerdeki bir dizi taşkınlıklar, ordumuzda çoğunluğu oluşturan proleter olmayan un­surların kendi istekleriyle komünizm uğruna savaşmayacak­larını göstermektedir. Bu nedenle bizim görevimiz, bu unsur­ları demir bir disiplin ruhuyla eğitmek, bunların sadece cep­he gerisinde değil cephelerde de proletaryanın önderliğine güvenmelerini sağlamak, onları ortak sosyalizm davamız için savaşmaya zorlamak ve savaş süresince ülkeyi savunabile­cek, gerçek, düzenli bir ordunun inşasını tamamlamaktır.

Önümüzdeki Sorun şudur;

... Ya sıkı disiplinli, düzenli, gerçek bir İşçi-Köylü Or­dusu kur'arız, ve Cumhuriyeti savunuruz.:,

ya da bunu yapa­mayız:, ve o zaman da davamız mahvolur.

... Smirnov tarafından önerilen taslak, orduda disiplini sadece baltalayabileceğinden ve düzenli bir ordunun kurul­masını olanaksız kıldığından, kabul edilebilecek nitelikte de­ğildir.

Stalin

1921-1927 Yıllarından Makaleler ve Konuşmalar adlı kitapta yayınlanmıştır.