06 Ekim 2018

HALKA

Lenin
Petrograd, 18 (5) Kasım 1917

Yoldaşlar! İşçiler, Askerler, Köylüler, Tüm Emekçiler!

İşçi–köylü devrimi Petrograd’da kesin olarak zafere ulaştı, Kerenski tarafından aldatılan az sayıdaki Kazak’ın son artıklarını dağıttı  ve tutukladı. Devrim Moskova’da da muzaffer oldu. Petrograd’dan askeri birlikler taşıyan bazı trenler daha Moskova’ya varmadan önce, orada Junkerler ve diğer Kornilovcular, barış koşullarını, Junkerlerin silahsızlandırılmasını, “Devrimi Kurtarma Komitesi”nin dağıtılmasını imzaladılar.

Cepheden ve kırdan her gün, her saat, siperlerdeki askerlerin ve bucaklardaki köylülerin ezici çoğunluğunun yeni hükümeti ve onun barış önerisi ve toprakların derhal köylülere devri üzerine yasalarını destekleyen açıklamalar geliyor. İşçilerin ve köylülerin devriminin zaferi güvence altındadır, çünkü halkın çoğunluğu devrimden yanadır.

Çiftlik sahipleri ve kapitalistlerin, burjuvaziyle sıkı bağlar içinde bulunan yüksek dereceli hizmetli ve memurların, tek sözcükle bütün zenginlerle yandaşlarının yeni devrimi düşmanca karşıladıkları, devrimin zaferine karşı çıktıkları, bankaların faaliyetini durdurmakla tehdit ettikleri, çeşitli kurumların faaliyetlerini sabote ettikleri ya da durdurdukları, bunları her biçimde engelledikleri, bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak engel oldukları çok açıktır. Her sınıf bilinçli işçi, kaçınılmaz olarak böyle bir direnişle karşılaşacağımızı çok iyi biliyordu, tüm Parti basını sık sık bu hususa dikkat çekti. Emekçi sınıflar bu direnişe bir an bile pabuç bırakmayacak, burjuvazi yandaşlarının tehdit ve grevlerinden yılmayacaktır.

Arkamızda halkın çoğunluğu var. Arkamızda tüm dünya emekçilerinin ve ezilenlerin çoğunluğu var. Davamız haklı bir davadır. Zaferimiz kesindir.

Kapitalistlerle yüksek dereceli hizmetlilerin direnişi kırılacaktır.

Banka ve kapitalist birliklerin ulusallaştırılması üzerine özel bir devlet yasası olmadan kimse mülkünü yitirmeyecektir. Bu yasa hazırlanmaktadır. Hiçbir emekçi, hiçbir çalışan tek bir kuruş bile yitirmeyecek, tersine kendisine yardım edilecektir. Hükümet, en sıkı muhasebe ve denetim dışında, eskiden konmuş vergileri tam olarak toplama dışında başka bir önlem almak istemiyor.

Halkın büyük çoğunluğu bu haklı talepler adına Geçici İşçi-Köylü Hükümeti etrafında birleşti.

Yoldaşlar! Emekçiler! Şimdi devleti bizzat kendinizin yönettiğini düşünün! Birleşip tüm devlet meselelerini kendi elinize almazsanız kimse size yardım etmeyecektir. Sizin Sovyetleriniz şu andan itibaren devlet erkinin organlarıdır, yetkili karar organlarıdır.

Sovyetleriniz etrafında toplanın. Onları güçlendirin. Bizzat işe koyulun. Tabandan başlayın. Kimseyi beklemeyin. En sıkı devrimci düzeni kurun, sarhoşların, kavgacıların, karşı-devrimci Junkerlerin, Kornilovcuların vs. anarşi yaratma girişimlerini acımasızca bastırın. 

Üretim ve üretim envanteri üzerinde en sıkı denetimi uygulayın.

Halkın davasına zarar vermeye kalkışan herkesi tutuklayıp devrimci halk mahkemesine sevkedin; bu zarar verme eylemi ister üretimi sabote etme (zarar verme, engelleme, karışıklık çıkarma) ister tahıl sevkini engelleme, isterse de demiryolu, posta, telgraf, telefon işlerini karıştırma ve genel olarak büyük barış davasına, toprağın köylülere verilmesine, üretim ve ürünlerin bölüşümü üzerinde işçi denetiminin güvence altına alınmasına karşı herhangi bir biçimde direnme olarak tezahür etsin, hiç farketmez.

Yoldaşlar! İşçiler, Askerler, Köylüler ve Tüm Emekçiler! Kendi Sovyetleriniz aracılığıyla tüm iktidarı ele geçirin! Toprağı, tahılı, fabrikaları, aletleri, gıda maddelerini, taşıma araçlarını alın ve gözbebeğiniz gibi koruyun — bütün bunlar şu andan itibaren tamamen sizin mülkünüz, tüm halkın mülkü olacaktır. Yavaş yavaş, köylülerin çoğunluğunun rızası ve onayıyla, işçilerle köylülerin pratik
deneyimlerine dayanarak, sağlam ve şaşmaz adımlarla uygar ülkelerin ileri işçilerinin pekiştirecekleri ve halklara sürekli barışı ve her türlü baskı ve sömürüden kurtuluşu getirecek olan sosyalizmin zaferine doğru yol alacağız.

Halk Komiserleri Konseyi
Başkanı:
V. Ulyanov (Lenin)
Petrograd, 18 (5) Kasım 1917