23 Eylül 2018

SAFLARI SIKLAŞTIRIN!

15 Temmuz 1917.
K . Stalin.
3-4 Temmuz olayları, ülkedeki genel bunalım nedeniyle  ortaya çıktı. Uzayıp giden savaş ve genel tükenmişlik, eşi görülmemiş hayat pahalılığı ve yetersiz beslenme, yükselen karşı-devrim ve ekonomik yıkım, cephede alayların dağıtıl­ması ve toprak sorununun sürüncemede bırakılması, ülke­ deki genel sarsıntı ve Geçici Hükümet’in ülkeyi bunalımdan çıkarmadaki yeteneksizliği — kitleleri 3 ve 4 Temmuz’da so­kaklara döken budur.

Kim ki bu eylemi şu ya da bu partinin sinsi ajitasyonu ile açıklar, o, her kitle hareketini «elebaşıların» ve «tahrik­ çilerin» telkinleriyle açıklamaya çalışan Okrana’nın bakış açısında durmaktadır.

Hiçbir parti — Bolşevikler de dahil — 3 Temmuz gös­terisi için çağrı yapmadı. Bundan da öte, 3 Temmuz günü son ana kadar, Petrograd’da en büyük nüfuza sahip olan Bol­şevik Partisi, işçilere ve askerlere gösteriden vazgeçmeleri için çağrı yaptı. Ama buna rağmen hareket patlak verdi­ğinde, işin sorumluluğunu üzerinden atmanın doğru olma­dığını düşünen Partimiz, harekete barışçıl ve örgütlü bir karakter vermek için elinden gelen her şeyi yaptı.

Ama karşı-devrim uyumuyordu. Kışkırtıcı ateş açmayı örgütledi, gösteri günlerini kanla lekeledi ve cephedeki bazı birliklere güvenerek, devrime karşı saldırıya geçti. Karşı-devrimin çekirdeği Kadet Partisi, sanki bütün bunları önceden görmüşçesine, önce Kabine’den is'tifa etti ve kendine hareket serbestisi sağladı. Sallantılı durumlarına sıkıca sarılan Yürütme Komitesindeki Menşevikler ve Sosyal-Devrimciler, tüm iktidarın Sovyetler’e geçmesinden yana olan gösteriyi haince, Sovyetler’e karşı bir ayaklanma olarak ilah etti ve cepheden çağırdığı askeri birliklerin geri unsurları­ nı, devrimci Petrograd üzerine kışkırttı. Fraksiyon fanatiz­ miyle gözleri karardığından, devrimci işçi ve askerlere dar­ be vurmayla tüm devrim cephesini zayıflattıklarını ve karşı-devrimcilerin umutlarını alevlendirdiklerini göremediler.

Sonuç, karşı-devrimin. azgınca kudurması ve askeri dik­tatörlüktür.

«Pravda» ve «Soldatskaya Pravdaonın tahrip edil­mesi, "Trud" basımevinin ve semt Örgütlerimizin tahrip edilmesi, saldırılar ve cinayetler, yargılamadan tutuklamalar ve bir dizi «izinsiz» misillemeler, aşağılık hafiyeler tarafın­dan Partimizin önderlerine karşı yöneltilen iğrenç iftiralar ve satılmış basının korsan yazarlarının arsız saldırıları, devrimci işçilerin silahsızlandırılması ve alayların dağıtıl­ması, ölüm cezasının yeniden getirilmesi — işte askeri dik­tatörlüğün yaptığı «iş» budur.

Ve tüm bunlar, «devrimi kurtarma» bayrağı altında, Tüm Rusya Yürütme Komitesi tarafından desteklenen Kerenski-Tsereteli «Kabinesi»nin «emri üzerine» olmaktadır. Ve hükümet eden Sosyal-Devrimci ve Menşevik Partiler, askeri diktatörlükten ürkerek, proletarya partisinin önderlerini devrim düşmanlarına kaygısızca teslim ediyor, tahriplere ve aşırılıklara arka çıkıyor ve «izinsiz» misillemeleri durdur­mak için hiçbir önlem almıyorlar.

Petrograd’ın devrimci işçilerine ve askerlerine karşı, Yü­rütme Komitesi’nin açık suç ortaklığıyla, Geçici Hükümet ile karşı-devrimin genel kurmayı Kadet Partisi arasında üstü örtülü bir anlaşma — işte bugünkü durumun tablosu bu­ dur.

Ve hükümetteki partiler daha çok teslim oldukça, karşı-devrimciler daha da küstahlaşıyor. Bolşeviklere saldırıdan, şimdi, Sovyetler’deki bütün partilere, ve bizzat Sovyetlere saldırma yolunu tutuyorlar. Petrograd Yakası’nda ve Ohta ’da Menşevik semt örgütlerine baskın düzenliyorlar. Me­tal İşçileri Birliği’nin Nevskaya Sastava’nın arkasındaki sek­siyonunu basıyorlar. Petrograd Sovyeti’nin oturum salonu na girip, Sovyet üyelerini tutukluyorlar (Temsilci Saharov). Nevski Bulvarı’nda özel gruplar örgütleyip, Yürütme Komi­tesi üyesi avına çıkıyorlar. Geçici Hükümet’in üyelerine ve Yürütme Komitesi önderlerine karşı «komplo» bir yana, ke­sinlikle Yürütme Komitesi’ni dağıtmaktan söz ediyorlar.

Karşı-devrimcilerin hareket tarzı her saat daha utan­maz ve meydan okuyucu hale geliyor. 

Ama Geçici Hükümet «devrimi kurtarma» yakarışıyla, devrimci işçileri ve asker­leri silahsızlandırmaya devam ediyor...

Tüm bunlar, ülkede hızla yayılan bunalımla birlikte, açlık ve sarsıntıyla birlikte, savaş ve onun sürprizleriyle birleşerek durumu daha da keskinleştiriyor ve yeni siyasi bunalımları kaçınılmazlaştırıyor.

Yaklaşan savaşlara hazırlıklı olup, bunları uygun ve ör­gütlü bir tavırla karşılamak — işte bugün görev budur.

Dolayısıyla:

İlk emir: Karşı-devrimcilerin provokasyonlarına gelme­yin, kendinizi metanet ve kendine hakim olmayla silahlandırın; gücünüzü yaklaşan mücadeleye saklayın; vakitsiz eylemlere fırsat vermeyin.

İkinci emir: Daha sıkı bir şekilde Partimizin çevresinde toplanın, sayısız düşmanlarımızın saldırıları karşısında saflarınızı sıklaştırın; bayrağı dalgalandırmaya devam edin, zayıfı cesaretlendirin, arkada kalanı toplayın ve bilmeyenleri aydınlatın.

Karşı-devrimcilerle uzlaşmaya hayır!

«Sosyalist» gardiyanlarla birleşmeye hayır!

Karşı-devrim ve onun yardımcılarına karşı, devrimci un­ surların ittifakı — parolamız budur!

«Proletarskoye Dyelo» (Proleter Dava)
(Kronstadt) No. 2, 
15 Temmuz 1917.
İmza: K . Stalin.
RSDİP Merkez Komitesi Üyesi.