03 Kasım 2017

Gençlik Üzerine - Komünist Gençlik Birliği 7inci Kongrede Konuşma

Stalin - Lenin - Kalinin
Sovyetler Birliği Leninist Komünist Gençlik Birliği  7inci Kongrede Konuşma
Kalinin
21 Mart 1926

Parti Merkez Komitesi'nin de, Soyvet yönetimimizin de Komsomol Kongresine öteki kongrelerden daha fazla önem verdiğini farketmişsinizdir. Bu neden ileri gelmektedir? .. Kuşkusuz ki, başlıca neden, Komsomol'un kişiliğinde ülkemi­zin temel zenginliğinin artmasıdır. Biz, Komsomol'un kişili­ğinde sosyalizmin eski savaşçılarına yeni hedefler gösterecek güçlere sahip olacagız. Komsomol, proletarya ve köy gençliği­ nin öncü birliğidir, onun seçkin örgütüdür.

Kanımca bundan dolayı, Komsomol'da gençliğe özgü emel ve ülküler alabildiğine büyümeli ve genişlemelidir.

Gençliğe, genç kişilere özgü olan şeyler nelerdir? Kom­somolcuya sıradan bir yaşlıdan, örneğin benden ayıran şey ne­ dir? Doğaldır ki ben sizden dış görünüşümle, ak sakallı olarak ayrılmaktayım. Ama bu yalnızca dış görünüşe özgü bir fark. Bu farkı sadece dış görünüş belirleseydi o zaman özel bir komso­mol örgütüne gerek kalmazdı. Komsomol ayrıca kendisine özgü manevi niteliklerle de diğer insanlardan farklıdır.

Komsomolcuyu özellikle farklı kılan başlıca nitelik, onun özel, olağanüstü kavrama yeteneğidir. Siz Komsomolcu­ lar bunu tümüyle anlayamazsınız. Ancak biz yaşlılar geçmişi anımsayınca, gençlik çağının tüm diğer anılarından daha önemli olduğunu biliriz. Olgun yaşta, yaşlı kişilerde gelişen olaylar bellekten, gençlik yıllarında edinilen izlenimlere oranla daha çabuk silinmektedir. Bu ne demektir? Bu, gençlik çağının en büyük kavrama yeteneği çağı olduğu demektir. 

Bununla ilgili olarak bizim Komsomol'la bağlantı taktiği­miz başka olmalıdır. Orneğin komünist ajitasyon sorununu ele alalım: Komsomolcuya, yaşlıya verilen dozun aynen veril­mesi zararlıdır. Çünkü aynı doz, Komsomolcuda ve yaşlı kişi­ de farklı etkiler yaratacak, farklı manevi tepkilerin oluşması­na yol açacaktır. Bu tesbitten yola çıkarak komünist gençlik arasındaki propaganda ve ajitasyon alanında bir dizi pratik sonuçlara varmak mümkündür. 

Gençlik çağının özelliği, idealist çoşkuları ta içinden duy­masıdır. Gençlerde sürekli olarak kendini feda etme isteği vardır. Gençlerde sürekli olarak tüm dünyayı dolaşmak, yaya olarak dolaşmak, denizci olmak, dünyada yeni yeni yerler keş­fetmek vb. vb. isteği vardır. Bu ise doğaldır yoldaşlar. Başkalıarının nasıl olduğunu bilmem ama bu istekler 18 yaşıma kadar bende canlılığını korudu. Ben bugünkü gençliğin bundan fark­lı olduğunu sanmıyorum. Olağanüstü şeylere karşı beslenen emellerin; eşsiz bir kahraman olma, bilim alanında olduğu gi­ bi, diğer alanlarda da büyük işler yapma emellerinin; yani tüm bu niteliklerin bugünkü gençliğin düşüncelerinde farklı olduğu kanısında değilim. 

Bir şey daha var. Gençlik, kitle olarak olağanüstü bir bi­çimde samimi ve dürüsttür. İnsan, olgunluk çağında ne kadar samimi ve dürüst olursa olsun, hayat deneyimi, hayattan edin­diği pratik dersler bir ölçüye vurulduğunda samimiyet ve çoş­kulu gençlik emelleri daha ağır basar. 

Size, gençliği yaşlı insanlardan ayıran özelliklerden· yal­nızca bir kaçının belirttim. Bana kalırsa bunlar, başlıca ayıncı özelliklerdir. Ben başkalarının üzerinde durmayacağım, fakat bu çizgilerin insan için başlıbaşına bir değeri var mıdır? Hiç kuşkusuz ki vardır. Bu niteliklerin insan için başlıbaşına özel, olağanüstü bir değeri olmasaydı, belki de gençlik çağının duy­gusal güzelliğinin önemli bir kısmı solup giderdi. İşte biz, Komsomol çalışmalarına renk ve yön veren Komsomol örgütü ve parti yöneticileri, gençlik çağının bu özel niteliklerinin gözardı edilmemesi gerektiği kanısındayız.

Tersine, bunları korumamız, geliştirmemiz; bunlar temelinde yeni, daha mükemmel insanlar yetişlirmemiz gereklidir; kuş­ kusuz "yetiştirmemiz gereklidir" demek kolaydır, fakat uygu­lamada gerçekten son derece güçtür. 

Birçok kimsede, gençligin zamanının Komsomol görevle­riyle doldurulmasının, insanın gelişmesi, biçimlenmesi de­mek olduguna ilişkin yanlış bir kanı oluşmuştur. Oysa Komso­mol görevleri; siyasal bilgiler edinmek, Marksizmi öğrenmek, tek kelimeyle sosyal sorunları ögrenmekten ibarettir. 

Bence insanın gelişmesi ve biçimlenmesi sorunlarında böyle kalıplaştırılmış bir anlayış hatalıdır. Eskiden Marksist olarak nasıl yetiştigimizi anımsıyorum. Biz, yalnızca spesifik Marksist kitapları okumuyorduk, hem bu arada şunu da ekle­ yeyim ki bu gibi kitaplar o zamanlar şimdiye oranla çok azdı, şimdi yalnızca Berdnikof ile Sverdlofun siyasal eserleri bile çok büyük kitleler oluşturmakta. Oysa o zamanlar yalnızca Erfurt Programı ile "Komünist Manifesto" vardı; ben katı, sert biçimdeki illegal çalışmalardan söz ediyorum. Biz Mark­sizmin temellerini ögrenirken diğer yandan da Rus klasikle­ rinden -romancılardan, tarihçilerden, eleştirmenlerden- baş­layan, tek kelimeyle salt kitaplara dayalı bir genel eğitim kur­sundan geçiyorduk. Bir yandan zavot ta çalışıyor, öte yandan da edebiyat, bilim vb. alanlarda eksiksiz olarak gelişiyorduk. Bana göre, örnegin, okullarımızda Komsomol görevleri­ nin yerine getirilmesi, matematigin ögretilmesini engelliyor­sa, - özellikle matematikten söz ediyorum. Çünkü matema­tik, siyasal egitimden en kesin biçimde ayrılan bir derstir - matematik yerine, doga bilimleri yerine siyasal eğitim verili­ yorsa, yanlış davranıyoruz demektir. Bu durumda siyasal eği­timle ilgili birkaç kitap okumuş olan Komsomolcu yalnızca dış görünümüyle gelişmiş bir kişi olacaktır. Bu kişi her tartış­mada yargılara varabilecek, görünüşüyle egitilmiş gibi davra­nabilecek, parlak bir görünüm sunabilecek, ama bütünüyle gelişmiş, iyi egitilmiş oldugu söylenemeyecektir. Böyle bir yol­daşla karşılaşmak ilk bakışta sizde iyi izlenimler uyandırabilir. Ancak kendisiyle.bir kaç saat konuştunuz mu, onun siya­sal egitiminin hiçbir temele dayanmadıgını, ortaokulu ya da ilkokulun dördüncü sınıfını ya da liseyi bitirmiş herkesin edin­ digi doga bilimleri bilgilerinden bile yoksun oldugunu görür­ sünüz. Bu nedenledir ki, bence, Komsomol örgütünün genç­ler arasında yalnızca siyasal egitimden geçmiş kişilerin bilinç­lenmesine yardımcı olması degil, bu gelişmenin ve bilimin unututmaması için gerekli olan sosyal egitimin ve bilimin çe­ şitli dallarına dayandırılmaya çalışması gereklidir.

Marksizmi ögrenme yolunun yalnızca Marx'ı, Engels'i, Lenin'i okumak yeterli olmadıgından Lobaçevski Harp Akademisi'nde bir kez söz etmiştim. Siz onları birinci sayfasın­ dan son sayfasına kadar ögrenebilir, şu ya da bu fikri aynen tekrarlayabilirsiniz. Ancak bu, henüz Marksizmi ögrendiginiz anlamına gelmez. Marksizmi ögrenmek demek, Marksist yön­ temi benimsedikten sonra, ugraşınıza baglı diger sorunlara da Marksistçe çözümler getirmeyi başarabilmek demektir. Diyelim ki tarım işletmesinde çalışıyorsunuz, Marksist yön­ temden yararlanmayı bilmeniz gerekli m idir? Kuşkusuz ki ge­reklidir. Ancak Marksist yöntemi uygulayabilmeniz için tarım işletmeciligini ögrenmeniz, bu alanda uzman olmanız ge­rekir. Yoksa, tarım işletmesinde Marksizmi uygulamaya çalış­ mak boş bir çabadır. Eger Marksizmin ezbereileri degil de, onun pratikte uygulayıcıları, savaşçısı olmak istiyorsanız bu­ nu unutmamanız gerekir. Öyleyse Marksist olmak ne demek­tir? Bu, herşeyden önce doğru bir çizgiyi tutturmak demek­ tir. Bunu başarmanın yolu ise, çalıştıgınız alanda eksiksiz bir uzman olmanızdan geçer. 

Bu genel tez, üniversitelerden başlayarak, köyde tarım işletmelerinde çalışan Komsomolculara1 fabrika ve zavotlar­ daki ögrencilere dek tüm Komsomolculara aynen uygulanabi­lir. Fabrikadaki her Komsomolcunun, bilgilerini pratige ak­tarmayı, her işe en yararlı ve akılcı bir biçimde girişmeyi ba­ şarabilen iyi bir düzenleyici olabilmesi için işe nasıl başlayaca­gını düşünmesi gereklidir. İşe plansız başlayan kötü çalışır ve sonuçta üretimi düşük olur. Bu da gösteriyor ki Komso­ mol'un, Komsomolculara temel görevlerinin, ögrendikleri işi eksiksiz bilmeleri, uygulamaları ve öğretmeleri, geri usta ol­mamalarının zorunluluğunu aşılaması gerekir. Kendi uzmanlı­ ğını bu biçimde bilmek, uzmaniaşmak kişiye ilerisi için mad­ di olanaklar kazandırmakla kalmaz, ayrıca kişiliğinin çok da­ ha olumlu bir yönde gelişmesini sağlar. Kötü bir· tomacı ya da tesviyeci için çalıştı.gı yerde bağlanıp kalmaktan başka se­ çenek yoktur. Çünkü kötü bir işçiyi kimse işe almaz. Oysa bir Komsomolcu için uzun süre· aynı yerde bağlanıp kalmak zor­ dur. Çünkü tüm dünyayı görmek ister. Eğer dünyayı görmek istiyorsan öyle iyi tomacı ya da tesviyeci ol ki, nereye gider­ sen git hemen ilk deneyde işe alınabilesin. 

Sonunda biraz ahlak dersi vereyim Gençlerimizin usta öğretmenlerine karşı ilgisiz davrandıklarını farkettim. Bunların eski falsefecileri okumalarını çok isterdim. Orada, öğren­cilerin öğretmenlerine karşı ne denli dikkat ve saygıyla dav­randıkların görürlerdi. İyi çalışabilmek için kendini işine iç­ tenlikle vermek gerekir. Kendini vermediğin takdirde çalış­mayı öğrenemezsin. Örneğin, tesviye öğrencisinin, ustasının tüm olumsuz yanlarını bir yana atarak uzmanlığıyla ilgili bilgi­ leri edinınesi gerekir. Siz, gençliğinizin bakış açısıyla altmış yaşındaki bir yaşiıda bir çok gülünç yan görebilirsiniz. Ancak dikkatinizi yalnız bunlara verirseniz asıl önemli şeyi, yani on­ dan işi öğrenme fırsatını kaçırırsınız. 

Sovyetler Birliği'nin tüm umutları Komsomol örgütünde­ dir. Daha ilerdeki başarılarımız; onun ulaştıklarımızı benim­semesine bağlıdır. Bu nedenle Komsomol temel görevlerine dikkatsiz davrandığı takdirde, bizim de görevlerimizi yerine getiremeyişimize, birçok değerli bilgiyi onlara teslim etme­ den yitirmemize neden olur. Yüzeysel bir özet halinde anlattı­ ğım bu sorunları ve ayrı ayrı tezleri esaslı bir biçimde incele­ menizi isterdim. 

Eğer gençlik bu sorunlara doğru olarak yaklaşırsa, sözü­nü ettiğim olumsuzlukların önemli bir bölümü kendiliğinden giderilecektir. Hayat ilgi çekicidir. Merak uyandıracak bir çok konu vardır. Gençliğe düşen de, büyük değeri olan ve in­sanın çok yönlü gelişmesini sağlayan uğraşiani yönelmesidir.