09 Mayıs 2020

MARKSİST KADROLARIN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

1 Aralık 1931 tarihinde KIZIL PROFESÖRLER ENSTİTÜSÜnün Kuruluşunun 10 uncu yılında, Yoldaş LM KAGANOVIÇ in Yaptığı Konuşma
Sovyetler Birliği Komünist Partisi Tarihinin Bolşevik Eğitimi  İçin
I. PARTİMİZDE MARKSİST KADROLARIN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Yoldaşlar, bugün, Kızıl Profesörler Enstitüsü'nün onuncu yıl dönümü,  Parti'nin genel çizgisinin en iyi şampiyonları olarak sizlere Partinin ve Merkez Komitesinin en sıcak selamlarını iletiyorum. (Yüksek sesle alkışlar.)

Kızıl Profesörler Enstitüsü, partinin hızla büyüyen yeni teorik kadrolarının lider organı haline geliyor. Kadrolar sorunu, her zaman Partimizin çalışmalarında en önemli yerini işgal etmiştir. Kadrolar sorunu, devrimin farklı aşamalarında farklı şekillerde ele alınmıştır. Yine de, her zaman   sınıfların kaldırılmasına yönelik Parti mücadelesinde, Komünizm için, en önemli sorunlarından biri olarak görülmüştür.

Bunun nedeni, Partimizin daima kendiliğindenlik teorisine, emek hareketi içindeki otomatizm teorisine düşman olmasıdır; Parti ileri muhafızların devrimci hareketteki rolünü ve bu ileri muhafızlarda ki kadroların sistematik bir Marksist-Leninist eğitimi için her zaman mücadele etti. Lenin'in Ne Yapmalı?sı ile başlayarak Partimiz-  büyük proleter sosyalist devletin başında durduğu dünyadaki tek Parti olarak, son döneme kadar, her zaman önder  işçi kadrolarını örgütledi ve  işçi sınıfının saflarından yüzlerce ve  binlerce her zaman yeni liderler oluşturulmasını teşvik etti..

IRP'nin (Kızıl Profesörler Enstitüsü) gelişim tarihinden alınan iki figür bu gerçeğin çarpıcı bir gösterimini sunmaktadır. 192l yılında, kurulduğu sırada Enstitü'de ​​öğrencilerin yüzde 6'sını oluşturan sadece altı işçi vardı. Ya şimdi? Şu anda biz orada 1.022 işçimiz var, yani Kızıl Profesörler Enstitüsü'ndeki öğrencilerin yüzde 60'ı. (Uzun Süreli Alkışlar.)

Partimiz, bütün tarihi boyunca, Marks, Engels ve Lenin'in teorilerini takip ederek, başka hiçbir partinin yapamadığı, devrimci hareketin teorisi ve pratiğini, somut bir şekilde bir araya getirme yeteneğine sahip oldu. Stalin Yoldaş, Leninizm Sorunları adlı kitabında, Marksist-Leninist teorinin önemini açıkça tanımlamıştır.

"Teori," diyor Stalin " bütün ülkelerin hareketlerinin genel olarak ele alınan deneyimidir. Teori, devrimci uygulama ile bağlantılanmazsa aynen teorisiz pratiğin, eğer onun yolu devrimci teoriyle aydınlatılmazsa kör olduğu gibi, patiksiz teori de  doğal olarak içi boş hale gelir. Teori  devrimci pratikle ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlantılandığı zaman, emek hareketinin en büyük gücü haline gelebilir. Çünkü teori ve sadece teori, harekete güven, yönlendirme gücü ve olayların içsel bağlantılarını anlamayı sağlar; teori ve sadece teori, pratiğe yalnızca özgülde sınıfların nasıl ve ne yönde  hareket ettiğine değil, aynı zamanda yakın gelecekte nasıl ve ne yönde hareket edeceklerini anlamakta yardımcı olur. " (Stalin: Leninizmin Sorunları.).

Kadrolarımızın teorik eğitimi her zaman gerçek bir siyasi içeriğe sahip oldu. Örneğin, Lenin'in Long jumeau'da kurduğu eski Bolşevik okulunu ele alın ve bu okulun deneyimini Otsovist Bogdanov tarafından Capri Adası'nda kurulan okul ile karşılaştırın . İki okul - iki program, iki farklı  kadro eğitim yöntemi. Kapri Adası'nda Bogdanovun ki,  dünya anlayışlarının tarihi, sanat tarihi, Rus edebiyatının tarihi, Rusya Kilisesi ve Devleti özellikle öne çıkan bir yer işgal ederken, Lenin'in okulunda ki program aşağıdakilerden oluşuyordu: tarım  sorunu, Sosyalizm'in teorisi ve pratiği, emek yasası.

Bu programları karşılaştırarak, Bolşeviklerin, bu durumda Lenin'in, teori ile pratiği birbiriyle ayrılmaz bir şekilde birleştiren devrimin temel sorunlarının nasıl ele alınacağını ve bununla nasıl başa çıkacağını anladığını açıkça görüyoruz . Bu nedenle, CC’nin ve CCC’nin bazı üyelerinin  kesinlikle Lenin’in okulundan çıkması şans eseri değildir.

IRP, Marksist-Leninist Bolşevik teorisi için kadroları, savaşçıları eğitmek için Partimizin çalışmalarının daha da gelişmesinin devamıdır ve devamı olmalıdır. Bu, elbette ki IRP’deki tüm öğrencilerin CC ve CCC’ye üye olacağına dair herhangi bir garanti verilebileceği demek değildir.(Gülüşmeler)

IRP ilk olarak öğretmenlerin eğitimi için bir okul olarak ortaya çıktı Ancak kadroların eğitimi karakteri Partimizin ve sosyalist inşanın görevlerinin büyüme ölçüsüne göre değişir. 1921 dönemini düşünün. NEP'nin sunuluş zamanıydı, üniversitelerde eski burjuva profesörlerinin canlanma dönemi. Üniversitelerdeki burjuva profesörlerinin önemli bir kısmı o zamanlar çok düşmandı ve hem teorik hem de pratik olarak bize karşı  çalıştı. Siyasi açıdan en aktif olanları, sabotaj ideolojisi ve pratiğini hazırladı.

Müfredat (ders programı) daha da genişledi, kültürün genel gelişimi her şeyden önce kendi Bolşevik öğretim kadrolarının oluşturulmasını gerekli kıldı, çünkü 10 ila 20 Bolşevist öğretim kadrosu artık Partimiz için yeterli değildi. Parti, hatırlanması gerekir, iktidara sahiptir ve muazzam bir proleter devletin yol göstericisidir.

Sonraki dönemde, sosyalist inşanın tüm cephelerinde görevler daha karmaşık hale geldiğinde, sosyalist inşanın artması ve hızının artmasıyla birlikte, Kızıl Profesörler Enstitüsü de sosyalist ekonomi ve Devlet aygıtı için kadrolar yetiştirmeye başladı.  Bu gibi kadrolara duyulan ihtiyaç sabotaj döneminde, vurgulanan sınıf mücadelesi döneminde, yıkıcıların Devlet cihazı içinde pozisyonları olduğu ve Sağ yıkıcıların bunlara karşı savaşmak istemedikleri ve bütün bu tavırları nedenleriyle açıkça kendini gösterdi. Zaten Shachty duruşması sırasında yoldaş Stalin, yeni kadroların eğitimi sorununu keskin bir şekilde gündeme getirdi.

Bugün bu alanda tartışmasız başarılar kaydedebiliyoruz. Liselerde ve teknik kurumlarda yüz binlerce ve milyonlarca insan eğitiliyor. Halihazırda çok sayıda uzmanın Komünist olduğu bazı kurumlarımız var. Mesela, Tarım Halk Komiserliğini ele alalım. Burada uzmanların neredeyse yarısı Komünist; 260 uzmandan 126'sı Komünist'tir. Ancak, başarımızdan sarhoş olmamalıyız. Stalin yoldaşının ortaya koyduğu altı koşulda yer alan görevleri ısrarla ve kararlılıkla yerine getirmeliyiz. Eski uzmanların en iyilerini rasyonel bir şekilde kullanmakla eş zamanlı olarak, eski kadroların saflarını yeni proleter uzmanlarla doldurmak için her gün sistematik olarak çalışmalıyız.

Kızıl Profesörler Enstitüsü proleter Devleti kuran ve yöneten işçilerin eğitimini ve ayrıca öğretim elemanlarını sağlamalıdır.

Öğretim kadrosunun önemi çok büyüktür. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak için Bolşevik bir şekilde savaşmalıyız. Ve burada öğretmenin rolü özellikle çok büyüktür. Lenin, Kapri Adası'ndaki okul üyelerine yazdığı mektubunda, özellikle öğretmenlerin önemini vurguladı.

Şunları yazmıştı:
"Her okulda en önemli şey, öğretmenlerin ideolojik siyasi eğilimidir. Bu eğilimi belirleyen nedir? Tamamen ve tamamen öğretmen kadrosu tarafından belirlenir. Herhangi bir denetimin, herhangi bir rehberliğin, tüm programların, tüzüklerin vs.nin, öğretmenlerin personeli söz konusu olduğunda, içi boş tıklama olduğunu açıkça belirtmelisiniz. Hiçbir denetim, hiçbir program öğretim elemanı kompozisyonu ile belirlenen işin eğilimini değiştiremez. Ve kendine saygısı olmayan bir kuruluş, kesim veya grup, eğilimi öğretmenler tarafından önceden belirlenmiş bir okulun sorumluluğunu üstlenemez, özellikle de bu eğilim düşmanca olduğunda "
Lenin bunu yazdığında, Kapri Adası'ndaki öğretim elemanlarının kompozisyonuna karşı çıkıyordu, ancak bu mektubun önemi bugün daha az değil, daha büyük.

Pek çok kişi, bir kitabın yazılmasının, bir program taslağının hazırlanmasının ya da günümüzde söylemeyi sevdikleri gibi, talimatın eğilimini ortaya koymak için “bir yöntem taslağı” hazırlamanın yeterli olduğunu düşünüyor. Bu büyük bir hata. Bu nedenle yoldaşlar, öğretmenlerin Marksist eğitimi için çalışmaların daha da geliştirilmesi, öğretimin kalitesi için daha fazla mücadele edilmesi gerektiğine özel önem veriyoruz.


MARXİST-LENİNİST EĞİTİMİ VE PARTİ TARİHİ - 3

Çeviri; Erdoğan A
1 Mayıs 2020