01 Ağustos 2019

“Sıçrama”nın Diyalektiği

MARXİST FELSEFE
Leningrad Felsefe Enstitüsü tarafından M. Shirokov un yönetimi altında hazırlanmıştır. 1941

“Sıçrama”nın Diyalektiği

Hegel, kendi idealist diyalektiğini mutlak bir ruh gelişimi teorisi olarak ortaya koyarken, niceliğin niteliğe geçişini şu terimlerle nitelendirdi:
“Gerçekten de hiç bir zaman durağan değil, tam tersine şimdiye kadarki ilerleme akışı boyunca taşındı. Fakat burada bir çocuğun doğumunda olduğu gibi; Sessizce beslenmenin uzun sürecinden sonra, boyuttaki kademeli büyümenin, niceliksel değişimin sürekliliği, ilk alınan nefes tarafından aniden kısa kesilir - süreçte bir mola, niteliksel bir değişiklik - ve çocuk doğar. Aynı şekilde, zamanın ruhu, yeni biçim için yavaş yavaş ve sessizce olgunlaşarak, bir önceki dünyasının yapısının bir bir parçası ardından diğerini  gevşetir. Bütünün genel görünümünü ve  bu görünüşünü değiştirmeyen parçalara kademeli çöküş, bir anda ve tek bir darbeyle yeni dünyanın biçimini ve yapısını görmeyi sağlayan gün doğumu tarafından kesilir . ”Hegel , Ruhun Fenomenolojisi.
Hegelci düşüncenin tüm derin idealizmine rağmen, sıçramanın bütünsel temel yönlerinden biri, yani gelişme sırasındaki radikal değişim anınınkopma sırasındaki yeni niteliğin bütünlüğü doğru bir şekilde belirtilmiştir. 

Bir çocuğun doğumunda böylesine bir an ilk solumadır, o zaman, organizma için bir bütün olarak yeni bir canlılık aşaması başlar .

Belirli bir su kütlesinin buhara dönüştürülmesi sırasında kırılma anı kaynama noktasıdır, istediğiniz kadar küçük bir sıcaklık eklemesi, niteliksel olarak yeni bir işlemi anında yaratacaktır.
“Soğutma yoluyla su kademeli olarak sertleşmez, yani önce soğuyarak ve sonra yavaş yavaş buzun kıvamına sertleştiğinde, anında sertleşir; donma noktasına ulaştığında, durağan durumunda tutulursa, sıvı halde kalabilir, ancak en ufak bir sarsıntı, onu bir katıya dönüştürecektir. ”Lenin tarafından Hegel'in Mantık Bilimi'nden alıntılandı.
Sosyalist devrimde böyle bir hareket, proletaryanın gücünün kavranması ve sosyalist ekonominin örgütlenmesine yaklaşımdır. “Büyük kopma yıllarında” böyle bir an, kulakların bir sınıf olarak tasfiyesinin başlangıcıdır.

Ancak, bir niteliğin bir diğerine geçmesi bu an tarafından tam olarak açıklanabilirmi? Sıçrama tek başına bu kırılma anına  atfedilebilirmi? Menşevist idealistler bu soruya olumlu cevap veriyor. Hegel'in düşüncesini aşırıya iterek, bir sıçramayı, bir vuruşta yeni bir kaliteyi ortaya çıkaran bir eylem olarak, temelde zamansız ve anlık olarak görüyorlar. Bu sıçrama anlayışında kendilerini, “sol” un ultra-devrimcileriyle, anarşistlerle ve sıçramayı karmaşıklıklarını göz ardı ederek, yeninin aniden ortaya çıkması olarak ifade eden diğer tüm “sol” lafazanlarla birleştirdiler. Ancak, bu görüşün aldatıcı  "solculuğu"u ve devrimciliği, kendi içinde, gelişmenin çelişkililiğinin oldukça oportünist  bir inkarını gizler. Aslında, yukarıda açıkladığımız gibi, bir nitelikten diğerine geçiş, sıçrama, bir çelişkileri çözme sürecidir, bir yıkım ve eski sistemden kopma ve yeninin ortaya çıkması sürecidir. Bu sürecin, az çok uzun süreçli bir çatışma olmadan, yıkım ve yaratmayı içeren karmaşık görev olmadan imkansız olduğu açıktır .

Brest Litovsk * döneminin “sol” komünistleri, emperyalist Almanya'ya karşı devrimci bir savaş sürdürmeyi teklif ederek şu takip eden pozisyondan yola çıktılar: eğer kapitalizmden sosyalizme sıçramanın zamanı geldiyse, devrimin hızlı zafer kazanması dünyanın her yerinde garanti  edildi; eğer değilse, o zaman her ne olursa olsun, Sovyet İktidarının  yıkılması kaçınılmazdı. Bu, “solların”  sıçrayışı otomatik bir anlık eylem olarak görmeleri nedeniyle  ulaştıkları yenilgici bir sonuçtur. Ya, “şiirsel” devrimci bir yıldırım çarpmasıyla, tüm dünyayı tek bir darbede ele geçirmek,  ya da herşeyi kaybetmek (yoksa her şey kaybedilir)Somut çelişkilerin çözümü, hiçbir şekilde başarması kolay değildir, hiç bir şekilde böylesine kesin değildir.

* Brest Litovsk.

1918 yılının başlarında Sovyet delegeleri, Brest Litovsk'taki Merkezi Güçler temsilcileriyle bir araya geldi. Kısa süre sonra Almanların baskıcı bir barışı sonuçlandırmak istedikleri açıkça ortaya çıktı. Rus delege lideri Troçki, imza atmayı reddetti ve Almanlar barışı kınadı ve Rusya'ya yürüdü. Bir dizi tartışmadan sonra, Lenin, Merkezi Yönetim’de  şartların öncekinden daha kötü olmasına rağmen anlaşmayı imzalamak için çoğunluğu elde etti. Anlaşma 3 Mart 1918'de imzalandı. 11 Kasım 1918 ateşkesinden sonra iptal edildi.

Devrimin ilk aylarında Lenin bu görüşe ilişkin şunları yazdı:
Sosyalist olarak kabul edilmek isteyen birçok kişinin bakış açısıyla yaşadığımız konumun özgünlüğü, insanların kapitalizme karşı, sosyalizme karşı olma alışkanlığı haline geldiği ve ikisi arasındaki düşüncelerinin derinliği “Sıçrama” kelimesinin eklenmesi (bazıları, okudukları Engels'in parçalarını hatırlayarak, bazılarını daha da zihinsel bir uzmanlıkla eklemiştir: 'Zorunluluk krallığından özgürlük krallığına sıçramak'). Sosyalizm öğretmenlerinin 'sıçrama' olarak nitelendirmeleri, dünya tarihinin değişimlerinin bakış açısıyla bir kopuş olması gerçeği, ve bu türden bir sıçramanın yıllar süren - on ya da daha fazlası - yılların işgal ettiği gerçeği, sosyalizmlerini 'küçük bir kitapta' okumuş olan, ancak konuya hiçbir zaman ciddi şekilde nüfuz etmemiş, (fikirlerinde konunun derinliğiyle ilgili) hiç bir iz olmayan sözde sosyalistlerdir. ”
Bir çocuğun ilk nefesi, bağımsız canlılığının ilk tezahürüdür, ancak doğum yapma eylemi bundan çok daha fazladır. “Bir çocuğun doğumu, bir kadını işkence gören, kiralayan, acı çeken, kanayan, yarı ölü bir et parçasına dönüştüren bir harekettir.”
Lenin'in aynı pasajda belirttiği gibi, 
“devrimi doğum eylemi ile karşılaştırmalı. Doğumlar bazen kolaydır, bazen zordur. Bilimsel sosyalizmin kurucuları olan Marx ve Engels, her zaman kapitalizmden sosyalizme geçişte kaçınılmaz olarak ilişkili olarak uzun doğum sancılarından bahsettiler. ”Lenin, Incidental Questions of the Soviet Power.

Bir sıçrama, derinden çelişkili bir süreçtir. Eski niteliğin çelişkilerini çözerek yapılan bir sıçrama, aynı çatışmanın yeni, çok daha yoğun bir biçimde uzamasını işaret eder. Bir sıçramada anında birliği, eskinin imhasının anlık olayını, ve yeninin yaratılmasını, inkarını ve onaylanmasını buluruz. Eski sistemin çelişkilerinin çatışması bir krize neden olur, ve bu krizde "yeni" doğar. Doğum, yıkımdan kaynaklanır, doğum eyleminin kendisi, ve yeninin gelişim süreci, muazzam bir gücün yıkıcı çalışmasıdır. Uzlaşmaz, acımasız bir reddediş olmadan yeni hiçbir şey ortaya çıkmaz; Bu, her devrimci değişimin diyalektiğidir . Lenin'in gerçekliğe yönelik tutumunu karakterize eden Gorki, “Yaşam böyle şeytani bir ustalıktan oluşur, nefret edemezseniz, içtenlikle sevmek imkansızdır” demiştir.

Tüm devrimcilere ve yeninin yaratıcısına uygun olan bu reddediş ruhu, modern “kapitalizm şifacılarının” - sosyal reformistlerin derin hoşnutsuzluğunu heyecanlandırır. Devrim yıkıma yol açar, devrim barbarlıktır, diye  ilan ederler.

Devrimin, üretici güçlerin gelişmesindeki geçici bir düşüşle, yıkımla ittifakta olduğu gerçeği, hiç bir gerçek devrimci tarafından reddedilmez. Ancak, her kim ki bu yıkıcı emeğe katılma mertliğine sahip değilse , bunlar  kaçınılmaz olarak, ölü ve çürüyen bir şeyin savunucusu olma yolundadır.

Devrim boş, düşüncesiz yıkım değildir. Tam tersine, devrimcilerin nesnel bir toplumsal gelişim çizgisini takip etmelerinin ve yeni bir niteliğin ortaya çıkmasına giden yolda ilerlemelerinin nedeni, eylemlerinin eski sisteme karşı yıkıcı bir kuvvete sahip olmasıdır.

Kapitalistlere yönelik asıl tehdit, varsayımsal bombalarda (içi boş slogan ve lafazanlıkta) ve Tcheka’da değil, SSCB’de sosyalist inşanın başarısındadır.

Ve böylece yeninin doğuşu, bu yıkım sırasında ortaya çıkan çelişkili ve bu yıkımın sürecinde ortaya çıkan nitelikte oluşur.  Kendi içinde, yeni olanın doğuşu, bir kalitenin diğerine geçişini tüketmekten uzaktır. İlk su molekülleri havaya uçtuğunda, bu hiçbir şekilde suyun gaz haline dönüşmesine işaret etmez. Belirleyici dönüş başladı, parçacıkların yeni bağları gösterildi, ancak doğum anında bu yeni bağ sadece embriyoda vardır. 1917 Ekim'inde, tüm dünyayı dönüştüren yeni bir sosyal yasalar sistemine doğru yol açan belirleyici bir değişime şahit olduk, ancak dünya toplumunun her bir bölümü tamamen bu yeni nitelik tarafından hakimiyet altına alınmadığı sürece, bundan önce, bu yeni kalite tamamen gerçekleşmeden önce, yıkılmakta olanlarla uzun süren şiddetli çatışmalar olması gereklidir.
“Geçiş dönemi, ölen kapitalizm ile yeni ortaya çıkan sosyalizm arasında ya da başka bir deyişle, fethedilen ile,  ancak yok edilmeyen kapitalizm ile yeni ortaya çıkmış fakat hala güçsüz komünizm arasındaki bir mücadele dönemi olmak zorundadır.” Lenin, Proleter Diktatörlük Dönemi Ekonomi ve Siyaseti.
Tekrar,
“Yeni bir şey, yeni doğduğunda, eski her zaman bir süre daha güçlü olarak kalır. Her zaman bu nedenle hem doğada hem de sosyal yaşamda böyledir. ”Lenin, Büyük Başlangıç.

Doğduğu anda yeni eskiden daha zayıftır; güçsüzlüğü olgunluğunun derecesine bağlıdır.
“Yeni olanın başarısı bize bir anda , kurulmuş firmalara, uzun zaman önce yaratılmış olan, neredeyse durgun ve katı şekillerin, güçlendiği, yüzyıllarca korunduğu söylenebilir. Doğum anında, yeninin unsurları  hala fermantasyon ve mutlak istikrarsızlık dönemi içindedir. ” Lenin, sketch for the article “ Incidental Tasks of the Soviet Power.”
Güçsüz olan yeni, daha yaşlı olan eski ile çatışmaya girer. Her çelişkinin onlar için  bir saçmalık olduğu  formalist-metafizikçiler "Fakat güçlülerin zayıflar tarafından ele geçirilmesi mümkün mü?" diye sorar. Bu çelişki ve bu zafer, ikisi de yaşayan diyalektik gelişimin gerçekleridir, ve resmi tartışmalarla bir kenara itilemez..

Meselenin özü burada yatmaktadır, gelişiminin başlangıcında sosyalizm sadece gelişme derecesinde güçsüzdür , çünkü daha olgunlaşmamıştır, ancak varlığının ilk gününden itibaren,; kapitalist sistemin daha önceden kendini güçsüz gösterdiği çelişkilerden arınmış, (sistem) biçimine göre yeni olarak güçlü, nitelik olarak daha ilericidir.

Yeni düzenin sonunda muzaffer olarak görünmesinin nedeni budur, bu yüzden sadece gerçek üstünlük unsurlarına odaklanarak ve onları en yüksek hızda geliştirerek fethedebilir. Bu nedenle Sosyalist ilerlemenin her adımının, kapitalistlerin daha da yoğun bir muhalefetine rağmen, kapitalizmin kaderini daha umutsuz kılmasının nedeni budur.

İki sistemin çatışması için temel slogan - “en kısa tarihte önde gelen kapitalist ülkeleri teknik ve ekonomik kalkınmada yakalamak ve öne geçmek” - sosyalizmi dünya kapitalizminden daha güçlü kılmaktan başka bir şey ifade etmiyor. Sadece biçiminde değil,  aynı zamanda gelişme düzeyinde, latent (henüz var olmayan- bağlantılı yan)  olasılıklarının gelişme derecesinde de.

Başlangıcında kapitalizmden daha zayıf olan bir sosyalizm, tek bir darbeyle gerçekleştirilemez - elde edilemezHer özgül anda, o anda belirleyici olan çatışmanın, o kısmındaki niteliksel avantajlarını açığa çıkardığı gerçeğiyle elde edebilir. Bu nedenle, ilerlemesinde belirli bir kuralsızlık-düzensizlik vardır, bu nedenle eski sistemle olan çatışmasında bir dizi niteliksel olarak kendine özgül aşamaları vardır.
“Büyük sıçramalar çağının asıl ilgisi şudur: eskilerin kalıntıları bazen yeni, genellikle zar zor görünen başlangıçlardan çok daha fazladır ve bu durum gelişme doğrultusunda en önemli olanı seçme becerisini talep eder. Devrimin başarısı için, mümkün olan en fazla kalıntıyı biriktirmek, yani eski kurumların mümkün olduğunca çoğunu havaya uçurmak, yeteri kadarı havaya uçurulduğunda, tarihi anlar vardır;  enkazın zeminini temizleme konusundaki 'sıradan' ('sıkıcı', küçük-burjuva devrimci için kullanılan terimdir) çalışmanın zamanı gelir; Eskilerin harabeleri arasında büyüyen molozdan hala  temizlenmemiş kötü bir şekilde olan bir toprakta büyüyen, yeni olanın ilk başlangıçlarına dikkatle bakma eğiliminin daha önemli olduğu anlar vardır. ”Lenin’s Collected Works, Volume 27
Lenin’in 1918’de sosyalizme geçişin özel aşamalarını  tanımlaması bu  şekildeydi .

Geçiş dönemi “büyük sıçramanın” ta kendisidir ve bir sürü geçiş dönemini içinde taşır, birkaç kopuş, aşama dan aşama ya sıçramayı içerir: savaş komünizminden NEP'ye geçiş, NEP'den yeniden inşa sürecine geçiş, 1929’da tarımın “kollektifleşmesi  “büyük kopuş”u, sosyalizm dönemine giriş, bunların hepsi “büyük sıçrama” çağımızın çok zengin olduğu atılımların açık örnekleridir.

Dahası, geçiş döneminin son aşaması, aynı zamanda muzaffer sosyalist toplumun ilk aşamasıdır. Ülkemizdeki sosyalizmin tüm çizgi boyunca kazandığı zaferi garanti altına alarak,
“Geçiş dönemden kelimenin eski anlamıyla çıktık ve tüm cephe boyunca doğrudan ve gelişmiş bir sosyalist yapı dönemine girdik. Sosyalizm dönemine girdik, çünkü sosyalist sektör şimdi bütün popüler ekonominin tüm ekonomik düzeylerini elinde tutuyor. ”Stalin, concluding remarks of speech at Sixteenth Congress.
Sosyalizm bir embriyo olmaktan çıktı. Ülkemizin sosyal hayatında kurallar veren dikkate değer ölçüde gelişmiş bir analiz niteliği haline gelmiştir . Ve On Yedinci Parti Konferansı'nın gösterdiği gibi, ikinci Beş Yıllık Plan süresince sınıfları kaldıracak ve tam bir sosyalist toplum inşa edeceğiz.

Gördüğümüz gibi, bir sıçramanın somut resmiküçük-burjuva, idealist, ütopik, “solcu” devrimciliğe benzemez. Her sıçrama da, biz çatışmanın özgül aşamalarını ayırd ederiz, onun içinde kesintisizliği ve gelişmenin kesintisizliğinin özgül karşılıklı iç içe geçişini buluruz. Eski sistemin çelişkilerinin, eski ile yeni nitelik çatışmasındaki çözülme, böyle bir sıçramanın temel içeriğini oluşturur.


Çeviri
Erdoğan A
8 Şubat 2019


Kaynak
A TEXT BOOK O F MARXIST PHILOSOPHY
Prepared by the Leningrad Institute of Philosophy under the Direction of
M. Shirokov 1941