24 Mart 2019

Seçme Eserler 9 a önsözden

Lenin Troçkizme karşı 1921-1923 
Seçme Eserler 9 a önsözden

1921-1923 yıllarındaki çalışmalarında Lenin, kapitalizmden sos­yalizme geçiş teorisini geliştirir ve uygun politikayı saptar. Değişen somut duruma göre bu görevlerin bazen bir yanını, bazen öbür yanını ön plana çıkarır, ilk dönemde geri çekilmeyi, daha sonraki aşamalarda ise geri çekilmenin durdurulmasını ve "güçlerin yeniden gruplandırıl­masını" ve Yeni Ekonomik Politika yolunda yeni saldırının ilk aşama­sında proletaryanın ve Partisi'nin güçlerinin seferber edilmesini yöne­tir.

Yine X. Parti Kongresi'ndeki '"RKP(B) MK Siyasi Faaliyet Rapo­runda Lenin, esas olarak, işçi sınıfı önderliğinde işçi sınıfı ve yoksul köylülüğün orta köylülükle ekonomik ittifakının yeni biçimlerini, daha sonraki dönemde işçi sınıfının diktatörlüğünün korunması ve sağlam­laşmasını ve orta köylülükle birlikte sosyalizme ilerleyişini sağlamış olan biçimleri saptar.

Parti orta köylülükle bu sağlam ittifak çizgisini tutarlJ, uzlaşmaz iki cepheli mücadele içinde uygu1amıştır; ateşi ilkönce (Yeni Ekono­ mik Politika'nın yeniden inşa döneminde ve yeni yapılanma dönemine geçişte) herşeyden önce Troçkizm üzerinde, orta köylülüğe düşman "'sol" oportünizm üzerinde yoğunlaştırmış, daha sonra (XV. Parti Kongresi'nden sonra, yeni yapılanma döneminde), "köylülüğe önder­ lik etme(nin)... küçük üreticilere değil sınıfların ortadan kaldırılmasına yönelmek demek" olduğu cümlesini unutan, orta köylülüğe verilen tavizlerin anlamını, önemini ve niteliğini kavramayan ve işçi sınıfının küçük köylülüğe karşı temel tarihsel görevlerine sırt çeviren "köylü fılozofları"nın sağ oportünizmine karşı yöneltmiştir. Bu görevi Lenin X. Parti Kongresi'nde şöyle formüle etmişti:"... Proletaryanın azınlıkta kaldığı, çoğunluğun küçük-burjuva olduğu bir ülkede ... böyle bir ül­kede proletaryanın rolü, bu küçük mülk sahiplerinin toplumsallaştırıl­ mış, kolektif, ortaklaşmacı çalışmaya geçişine önderlik etmekten ibarettir ... Eğer küçük üreticiye, büyük işletmenin üstünlüğünü pratikte görmesini sağlayacak mallar temin edebilecek çok güçlü bir büyük sanayi mevcutsa bu başarılabilir" " ... Kulaklar mevcut sistemde şimdiye kadar olduğundan daha güçlü biçimde doğacak ... ve eğer sen makine ve elektrik verirsen, o zaman onbinlerce ya da yüzbinlerce küçük Kulak yok edilecektir"

RKP(B) X. Parti Kongresi'ndeki konuşmalarında ve daha sonra 1921 ilkbaharındaki bir dizi konuşma ve yazılarında (özellikle 27 Mart 1921 'de yaptığı "Ulaşım İşçileri Tüm-Rusya Birlik Kongresi'nde Ko nuşma"da) Lenin ısrarla, yaklaşmakta olan büyük bir tehlikeyi, küçük­ burjuva anarşisi tehlikesini, "tüm Denikin, Kolçak ve Yudeniçlerin toplamından kat kat büyük" bir tehlikeyi vurgular. Parti içindeki tartış­ ma elbette "kısmen Parti safları dışında cereyan eden bir şeyi" (Lenin) yansıtıyordu. Gerek Troçkizm, gerek Buharin'in ''Tampon Grubu", ge­rekse de ''İşçi Muhalefeti"nin anarko-sendikalist sapması elbette ülke­ de köylülüğün ezici bir çoğunluk oluşturmasıyla, küçük-burjuva anar­ şisinin artan baskısıyla bağıntılıydı. Lenin tam da bunun için Troçkiz­ me karşı, Buharin yoldaşın "Tampon Grubu"na karşı, fraksiyonculuğa karşı, Parti'de birlik ve demir Bolşevik disiplin için böylesine herşeyi ezip geçen bir enerjiyle mücadele etmiştir. Lenin'in bu döneme ilişkin bir dizi açıklaması, oportünizmin çeşitli varyasyonlarına karşı Parti için mücadeleye ayrılmıştır. Bu açıdan "RKP(B) X. Parti Kongresi'nde Parti Birliği ve Anarko-Sendikalist Sapma Üzerine Rapor" ve bu Parti Kongresi'nin Lenin'in kaleme aldığı "Parti Birliği Üzerine"kararı özellikle önemlidir.

(..)

Lenin'in son makalesi "Kooperatifçilik Üzerine" (Mayıs 1923), küçük köylü ekonomisinin sosyalizme gelişim yolunu, gelişen sosya­ list sanayi temelinde kooperatifler ve bunların daha yüksek aşamala­rından -kolektif çiftlikler- geçen yolunu, yani Parti'nin Troçkizme, sağ oportünizme, yarı-Troçkist "solculuğa" ve uzlaşmacılığın çeşitli varyasyonlarına karşı amansız mücadelede tayin edici zaferler elde et­tiği yolu dahiyane biçimde belirler.

Lenin, 1921-1923 yıllarında tekrar tekrar, Yeni Ekonomik Politi­ka temelinde gelişen kapitalizm koşulları altındaki küçük burjuva anarşisinin ve küçük-burjuva unsurların proletarya üzerindeki etkisinin arzettiği büyük tehlike üzerinde ısrarla durmuştur. Bu bağıntıda Troç­kizm ve yarı-Troçkizm, anarko-sendikalist sapma, sağ oportünizm ve sağ ve "sol" sapmalar karşısında uzlaşmacılık çok büyük bir tehlike oluşturuyordu. Parti birliği, demir Bolşevik disiplin, fraksiyonculuğa karşı amansız mücadele, Parti bütünlüğü, Parti'nin yönetme ve işçi sı­nıfını köylü kitlelerle birlikte bütün zorlukları aşarak sosyalizme götürme yeteneğinin vazgeçilmez önkoşullarıdır. Burada Parti'nin saflı­ğı, işçi kitlelerle, işçi sınıfıyla sıkı bağı olağanüstü önemlidir. Lenin'in her yazısında, her konuşmasında yürüttüğü Parti uğruna bitmek tükenmek bilmeyen mücadelesi, özel olarak bu soruna ilişkin makale ve mektuplarla tamamlanmaktadır. 

"Parti Temizliği Üzerine" adlı makale ve Molotov yoldaşa yazdığı "Yeni Parti Üyelerinin Kabul 
Koşulları Üzerine" iki mektubu bu kapsamdadır.