12 Mayıs 2018

BARIŞ MI SAVAŞ MI?


Lenin
Devrimci Lafazanlık

Almanların yanıtı, okurun gördüğü gibi, bize Brest-Litovsk'unkilerden daha da ağır barış şartları getiriyor. Yine de, ben kesinlikle inanıyorum ki, ancak devrimci-la­fazanlık sarhoşluğu kişiyi bu şartları imzalamayı red­dettirmeye itebilir. 

Partimiz'e (ve, dolayısiyle devrime de) en büyük tehdit olarak gördüğüm ve şimdide görmekte olduğum devrimci lafazanlığa karşı, Pravda'daki (im­za Karpov) "Devrimci Lafazanlık" ve "Uyuz" üzerine makalelerimle; amansız bir savaşıma başlamam bundan ötürüdür.

Tarihte birçok kereler, devrimci sloganları katı bir biçimde izleyen devrimci partiler, devrimci lafazanlığa tutulmuş­lar ve sonuçta da mahvolmuşlardır.

Şimdiye değin Parti'yi devrimci lafazanlığa karşı sa­vaşmaya ikna etmek için uğraşmaktaydım. Şimdi bunu açıkça  yapmalıyım. Çünkü -yazık!­ en kötü varsayımlarım doğru çıkmıştır.

8 Ocak 1918'de Petrograd önder Parti işçilerinden 60 kadarıyla yapılan bir toplantıda "Ayrı ve İlhakçı Bir Barışın Derhal Sonuçlandınıması Sorunu Üzerine Tez­ ler" imi (17 tez, yarın yayınlanacak bunlar) okudum. Bu tezlerde (madde 13) devrimci lafazanlığa karşı savaş ilan ettim, bunu en yumuşak ve en yoldaşça üslupla yap­tım ( şimdi bu yumuşaklığımı ciddi bir şekilde kınıyorum). önerilen barışı reddetme politikasının "harikulade güzel, dramatik ve çarpıcı şeylere duyulan insan özlemine belki yanıt verebileceği, ancak bunun yol almakta olan sosyalist devrimin şimdiki aşamasındaki nesnel sınıf güçleri dengesinin ve maddi etmenlerin tamamiyle göz­ ardı edilmesi olacağı"nı söyledim.

17 'nci tezde, önerilen barışı imzalamayı reddettiği­ miz takdirde "pek ağır yenilgilerin Rusya'yı daha da uygunsuz ayrı bir barış yapmaya sürükleyeceği"mi yazdım.

İşler daha da kötü çıktı, çünkü gerilemekte ve terhis edilmekte olan ordumuz savaşmayı hepten reddediyor.

Böylesi koşullarda ancak zaptedilmemiş lafazanlık Rusya'yı şimdiki zamanda savaşa sürmeye muktedirdir ve şahsen ben, elbette ki, lafazanlık politikası üstünlüğü ele geçirecek olursa hükümette de Partimiz Merkez Ko­mitesi'nde de bir dakika daha durmayacağım.

Artık acı gerçek kendini öylesine açıklıkla sergile­miştir ki, onu görmemek olanaksızdır. 

Rusya'daki bütün burjuvazi Almanların yetişmesinden haz duyup sevinç gösteriyor. Ancak sözlerle kör ya da sarhoş olanlar bir devrimci savaş politikasının (bir ordu yokken) burju­vazimizin değirmenine su akıtmak olacağı gerçeğine göz­lerini kapayabilirler. Dvinsk'te Rus subayları şimdiden apoletlerini takınmaya başlıyorlar.

Rezhitsa'da burjuvazi Almanlar'ı sevinçle karşıladı. Petrograd'da, NEvsky Prospekt üzerinde, ve burjuva ga­zetelerinde (Rech, Dyelo, Naroda, Novy Luch, vb.) Sov­yet iktidarının Almanlar tarafından yakın devrilişinin hazzıyla dudaklarını yalıyorlar. ·

Herkes şunu  bilsin: son derece ağır bile olsa,  acil bir barışa kim karşıysa, o Sovyet iktidarını tehlikeye sokmaktadır.

Ağır bir barışa katlanmaya itildik. Bu Almanya'da ve Avrupa'da devrimi durdurmayacaktır. (7 Ocak'tan bu yana askerlerimizin firarını durdurmak için hiçbir şey bile yapmayanların tavrından sonra) Sözlerle ve haykırışlarla değil  fakat örgütsel çalışmayla, işle, nizamlı güçlü bir tüm halk ordusunun yaratılmasıyla bir dev­rimci ordu hazırlamaya koyulacağız .

Lenin Toplu Eserler,
Cilt 27